Prijašnje konferencije

Prvu konferenciju studija konzervacije-restauracije organizirao je 2004. godine Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu. Na skupu naslovljenom "Konferencija studenata konzervatorstva-restauratorstva" sudjelovale su Umjetnička akademija u Splitu i Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina) kao jedine dvije visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj koje su u svom programu imale studij konzerviranja-restauriranja. Konferencija je bila organizirana sa ciljem da studenti dviju akademija upoznaju i predstave svoj rad jedni drugima. I nastavnici su od toga imali koristi, jer su dobili priliku da razmijene svoja iskustva i razgovaraju o tome kako unaprijediti studijske programe. 

povijest 01m

Godine 2007. projektu se priključio novoosnovani Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Na skupu koji je te godine organiziran u Dubrovniku sudjelovali su, osim predstavnika splitskog, zagrebačkog i dubrovačkog sveučilišta, studenti i nastavnici Akademije za umjetnost i oblikovanje u Ljubljani. Ljubljanska je Akademija postala stalni partner projekta. 

Godine 2014. na Konferenciji je sudjelovalo još pet inozemnih fakulteta, odnosno akademija: Umjetnička akademija u Beču (Austrija), Državna akademija za umjetnost i oblikovanje u Stuttgartu (Njemačka), Mađarsko umjetničko sveučilište (Mađarska), Akademija likovnih umjetnosti Jan Matejko u Krakovu (Poljska) i Akademija likovnih umjetnosti u Varšavi (Poljska). Njihovim je uključivanjem Konferencija studija konzervacije-restauracije poprimila međunarodni karakter.

 

Predavači, teme

Konferencija se održava jednom godišnje, svaki put na drugom hrvatskom sveučilištu (Split, Zagreb ili Dubrovnik). Studenti konzervacije-restauracije i oni koji su tek diplomirali, odnosno magistrirali, predstavljaju svoje projekte kroz usmena izlaganja i postere. Poster-prezentacije uvedene su 2012. godine. Teme koje studenti predstavljaju su raznolike, od projekata preventivne konzervacije do konzervatorsko-restauratorskih zahvata na umjetninama. Studenti u pravilu predstavljaju projekte u kojima su sudjelovali tijekom prethodne akademske godine.

Konferencija je otvorena za javnost, a kotizacija se ne plaća.

 

Službena web-stranica Konferencije

Do 2012. godine radovi prezentirani na Konferenciji nisu se ni prikupljali niti publicirali. Te je godine organizacijski odbor odlučio pokrenuti web-stranicu na kojoj će se objavljivati radovi predstavljeni na Konferenciji. Godine 2014. organizacijski odbor Konferencije uveo engleski kao službeni jezik skupa pa je web-stranica sada dostupna i na hrvatskom i na engleskom jeziku.

 

- - -

 

1. KONFERENCIJA STUDENATA KONZERVATORSTVA-RESTAURATORSTVA

////////// Split, 4. i 5. travnja 2004. 

_usmena izlaganja
Siniša Muštra (UMAS, Split): Antička skulptura iz Narone (skulptura br. 1) – konzervatorsko-restauratorski zahvat
Emina Kos (ALU, Zagreb): Tkanine i vlakna
Petar Sugović (ALU, Zagreb): Raman-spektroskopija u istraživanju umjetničkih predmeta
Antonija Gluhan (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na geometrijskom figuralnom podnom mozaiku na Gradini u Visu
Miroslav Jelinčić (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija

_pozvano predavanje
mr. sc. Dragica Krstić (Hrvatski restauratorski zavod): Primjena polimernih materijala u konsolidaciji kamena

_prezentacija
Sagita Mirjam Sunata (UMAS, Split): Predstavljanje drugog broja e-časopisa In situ 

pdfProgram103.90 KB

04 pozivnica m

 

2. STUDENTSKA KONFERENCIJA STUDENATA ALU – ODSJEKA ZA RESTAURIRANJE-KONZERVIRANJE UMJETNINA I UMAS – ODSJEKA ZA KONZERVATORSTVO-RESTAURATORSTVO

////////// Zagreb, 14. i 15. travnja 2005.

_usmena izlaganja
Toni Šaina i Daniela Skelin (UMAS, Split): Stropne slikarije Antonia Zuccara u palači Bajamonti u Splitu, zatečeno stanje – problemi konzervacije i restauracije
Petar Sugović (ALU, Zagreb): Virtualna rekonstrukcija
Sagita Mirjam Sunara (UMAS, Split): Ekstrakcija voska iz platna zagrijanim trikloretilenom i primjena metode na slici Sv. Obitelj iz Bola
Ana Dumbović i Tomislav Sikinger (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Svi Sveti i njezinom ukrasnom okviru iz župne crkve Presvetoga Trojstva iz Legrada
Ana Radić (UMAS, Split): Konzervacija i restauracija drvenog polikromiranog i pozlaćenog oltara iz crkve Gospe od Šunja na Lopudu – međunarodna konzervatorsko-restauratorska radionica
Nikola Luša i Ivan Sikavica (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski radovi na Peristilu

_pozvana predavanja
Mario Braun (Hrvatski restauratorski zavod): Analogno i digitalno u konzervaciji-restauraciji
Hrvoje Malinar (Hrvatski restauratorski zavod): Vlaga u povijesnim građevinama

pdfProgram1.04 MB

05 plakat m

 

3. KONFERENCIJA STUDENATA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Split, 27. i 28. travnja 2006. 

_usmena izlaganja
Jasenka Ricl i Ana Božičević (ALU, Zagreb): Dubrovnik, kapela sv. Nikole, oltar sv. Marije
Sanela Huzjak (ALU, Zagreb): Dubrovnik, kapela sv. Nikole, oltarna pala oltara sv. Marije
Vinka Marinković (UMAS, Split): Antički mozaik – izrada kopije prema mozaiku sa kasnoantičkog lokaliteta Ivinj
Julija Baćak (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski tretman drvenog rezbarenog i pozlaćenog okvira slike Sv. Roko
Kristina Ladika (ALU, Zagreb): Oprtalj, kapela sv. Silvestra, zidne slike
Ivana Bojić, Tomislav Grzunov i Lana Kekez (UMAS, Split): Istraživanje originalnog oslika oltarne pale Sv. Nikola iz župne crkve u Strmen Docu
Ivo Martinović i Iva Paduan (UMAS, Split): Laser – vrste i karakteristike
Ivana Sambolić (ALU, Zagreb): Mikrobiološka istraživanja na koži (kožni antependij, kapela Dražić, Dubrovnik)
Vjeran Duvnjak (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorske metode prevencije i suzbijanja štetnika na drvu
Petra Barać i Sandra Šustić (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na slici na platnu s prikazom Bogorodice s Djetetom
Jesenka Ricl (ALU, Zagreb): Prezentacija studijskog boravka na Odjelu za restauriranje i konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Pragu
Mladen Matijaca i Željka Radić (UMAS, Split): Izrada kopije dijela mozaika iz Augusteuma u Naroni

_projekcija
Dokumentarni nastavni film "Sv. Ambrozije" (autori mr. art. Zvjezdana Jembrih i Dubravko Kuhta)

Sudionici Konferencije dobili su deplijan sa sažecima usmenih izlaganja i osnovnim podacima o prvim dvjema konferencijama.

pdfDeplijan1.53 MB

06 plakat m

06 pozivnica m 

 

4. KONFERENCIJA STUDENATA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Dubrovnik, 30. i 31. ožujka 2007. 

_usmena izlaganja
Veronika Meštrović (UMAS, Split): Istraživanje utjecaja okoliša i konzervacija antičkih ulomaka iz kninskog muzeja
Petra Barać (UMAS, Split): Kako spriječiti biološka oštećenja tekstilnih predmeta u depou zbirke Viteškog alkarskog društva
Mateja Vidrajz i Nina Dorič (ALUO, Ljubljana): Prezentacija i restauracija slike iz impresionističkog razdoblja Mateja Sternina 1575 
Petra Bešlagić (ALUO, Ljubljana): Čišćenje lica slike Sv. Nikola Petra Liberija
Urša Nagoda (ALUO, Ljubljana): Anđeo s trubom – priprema istraživanja za restauratorsko-konzervatorski postupak
Ana Ćorak, Irena Antunović i Robert Kralj (OZUR, Dubrovnik): Praksa restauracije papira na dodiplomskom studiju umjetnosti i restauracije Sveučilišta u Dubrovniku
Emina Kos (ALU, Zagreb): Žena s lepezom – restauracija i konzervacija
Petra Dinjaški, Ana Pavešković-Burazer i Sabina Orst (ALU, Zagreb): Konzervacija i restauracija drvenih polikromiranih skulptura iz dijecezanskog muzeja u Požegi
Elena Perković (ALU, Zagreb): Sudjelovanje zagrebačkih studenata konzervacije-restauracije na 7. međunarodnoj studentskoj radionici u Firenci
Marina Ferenžir (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru sv. Josipa te na slikama Sv. Lucija i Svi Sveti u crkvi sv. Trojstva u Legradu
Antonia Muratti i Stijepo Jukić (OZUR, Dubrovnik): Restauracija drva
Latica Zekić (OZUR, Dubrovnik): Restauracija metala
Lana Kekez, Ivana Bojić i Tomislav Grzunov (UMAS, Split): Prezentacija projekta Podljepljivanje – tehnike, materijali i primjeri iz prakse (uvodna napomena: Sagita Mirjam Sunara, v. as., UMAS, Split)
Lana Kekez (UMAS, Split): Izvješće o posjetu studenata 4. godine studija konzervacije-restauracije UMAS-a Sajmu restauracije u Ferrari i radionicama Opificia delle Pietre Dure u Firenci

_projekcija
Kratki promotivni film o Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku

Osvrt na konferenciju objavljen je u e-časopisu In situ (Sagita Mirjam Sunara, "IV. konferencija studenata konzervacije-restauracije, Dubrovnik 2007."). 

pdfProgram468.12 KB

 

5. STUDENTSKA KONFERENCIJA STUDENATA RESTAURIRANJA / FIFTH STUDENT CONFERENCE OF STUDENTS OF ART RESTORATION

////////// Zagreb, 25. i 26. travnja 2008.

_usmena izlaganja
Branko Salopek, Ines Kobas, Marko Buljan i Barbara Horvat (ALU, Zagreb): Roman Thermal Bath in Varaždinske Toplice – filed classes
mr. art. Dagmar Dammann (Potsdam): Roman Thermal Bath in Varaždinske Toplice, Conservation Interventions on Wall Paintings, Plaster and Tubull
Krešimir Bosnić, Nikola Radošević i Ana Vrdoljak (UMAS, Split): Three Major Restoration and Conservation Treatments in Which the Students of Wall Paintings and Mosaics Were Involved in the Academic Year 2007/2008
Hana Kurtović (OZUR, Dubrovnik): Types of Venner and their Usage
Rok Hafner (ALUO, Ljubljana): Laser Scanning of Wooden Polychromated Sculptures of St. Agnes and St. Ursula
Julija Baćak (UMAS, Split): Conservation and Restoration Treatment on the Oil Pinting on Canvas Holy Family with St. John
Denisa Cirmaciova, Kristina Malkova i Vaclav Krouz (Prag): The Restoration Works in Chruch in Kadaň, West Bohemia
Vanja Marić (OZUR, Dubrovnik): Conservation and Restoration of Altar Card, Koršula
Tadeja Kajzar i Urška Grošelj (ALUO, Ljubljana): Conservation and Restoration of a Half-length Portrait of Princess Henrietta from the Fine Art Collection of Snežnik Castle
Dunja Vedriš (ALU, Zagreb): Conservation and Restoration of Altar St. Mary, from the Church of St. Nicholaus from Dubrovnik
Ivana Sambolić (ALU; Zagreb): Restoartion of Polychromatic Leather Antependium Gospa od Karmela from St. Peter Chapel, Dubrovnik, 18th Century
Tea Trumbić (ALU, Zagreb): Graffiti – Preliminary Approach

_prezentacija
mr. sc. Katarina Hraste (UMAS, Split): Katalog umjetnina restauriranih na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju izdan povodom desete obljetnice osnutka ovog Odsjeka i Umjetničke akademije u Splitu

Engleski je bio službeni jezik skupa. Na Konferenciji su, prvi put do tada, sudjelovali studenti Umjetničke akademije u Pragu. 
Osvrt na Konferenciju objavljen je u e-časopisu
In situ (Tanja Bačić i Nikola Radošević, "V. konferencija studenata konzervacije-restauracije, Zagreb 2008.") i Kvartalu (Bojan Braun, "Peta konferencija studenata restauriranja"). U e-časopisu In situ objavljeni su i cjeloviti tekstovi izlaganja splitskih studenata.

08 plakat m

 

6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDIJA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Split, 24. i 25. travnja 2009. 

_usmena izlaganja
Krešimir Bosnić i Nikola Radošević (UMAS, Split): Konzervacija–restauracija antičkih mozaika na Gradini u Visu
Lucija Štefančić (ALU, Zagreb): Kompartivna analiza žbuka (arheološki lokalitet svetišta Majke Božje Gorske Lobor)
Martin Klinc (ALUO, Ljubljana): Istraživanja za konzervatorsko–restauratorski prijedlog za reljef trpećeg Krista s Marijom i Ivanom Evanđelistom iz ptujskog
pokrajinskog muzeja / Raziskave za konservatorsko–restavratorski predlog za relief trpečega Kristusa z Marijo in Janezom evangelistom iz ptujskega pokrajinskega muzeja
Katarina Svilokos (OZUR, Dubrovnik): Tradicionalna tehnologija obrade drva
Nina-Andrea Lučić (OZUR, Dubrovnik): Integracija voskom (keramika) 
Duje Ordulj (UMAS, Split): Konzervatorski zahvati na kamenoj škropionici iz crkve sv. Jurja u Brusju na otoku Hvaru
Tajana Žarković (ALU, Zagreb): Restauratorski i konzervatorski radovi na slici suvremenog autora Damira Sokića 
Sonja Đuraš (OZUR, Dubrovnik): Restauracija lovačkog noža iz fundusa Dubrovačkog muzeja (metal)
Petra Perlain i Martina Kolar (UMAS, Split): Problemi grafičke dokumentacije u konzervaciji-restauraciji zidnog slikarstva i mozaika
Tanja Dujaković (OZUR, Dubrovnik): Problematika odvajanja slijepljenih listova tijekom restauracije
Anka Batič, Katja Pohl i Alja Fir (ALUO, Ljubljana): Izrada kopije detalja srednjovjekovne talijanske slike na drvu i uloga kopistike u konzervaciji - restauraciji / Izdelava kopije detaila srednjeveške italijanske slike na lesu ali vloga kopistike v konservatorstvu - restavratorstvu
Ana Doljanin i Anamarija Rupčić (UMAS, Split): Povijesno-umjetničko istraživanje kamenih kamina u Dalmaciji i konzervatorski zahvati na renesansnom kaminu iz palače Grizogono u Splitu
Ana Vrdoljak (UMAS, Split): Faksimilna rekonstrukcija zidnih i stropnih oslika radne sobe don Frane Bulića u Tusculumu u Solinu
Emilia Toth (UMAS, Split): Konzervatorski zahvat na rimskom sarkofagu iz Vranjica
Tea Trumbić (ALU Zagreb): Radovi na portretu nadvojvotkinje Sofije (Dijecezanski muzej Zagreb)
Tajana Kera (OZUR, Dubrovnik): Konzervatorsko – restauratorski zahvat na tekstilnom predmetu
Maja Ivanišin (ALUO, Ljubljana): Nužnost razdvajanja umjetnina, diplomski rad / Nujnost razstavljanja umetnin, diplomsko delo

_okrugli stol
Okrugli stol za studente

Organizacija Konferencije bila je u potpunosti djelo studenata. Osvrt na Konferenciju objavljen je u e-časopisu In situ (Lana Kekez, "Osvrt na VI. međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije") i listu splitskoga sveučilišta Universitas (Lana Kekez, "Konferencija konzervacije-restauracije"). 

pdfProgram (verzija objavljena e-časopisu In situ)127.38 KB

09 plakat m

 

7.  KONFERENCIJA STUDENATA KONZERVACIJE I RESTAURACIJE

////////// Dubrovnik, 14. svibnja 2010. 

_usmena izlaganja
Karen Piteša (OZUR, Dubrovnik): Pristup izradi dokumentacije tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova na predmetima od tekstila
Martina Kolar (UMAS, Split): Konzervatorsko-rastauratorski zahvati na podnom mozaiku u Arhiđakonskoj ulici u Splitu
Barbara Horvat (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Ulazak Noine obitelji i životinja u Korabljicu
Nikolina Japunčić, Tina Lujak i Mia Maria Škoda (OZUR, Dubrovnik): Papir
Sanja Macanić i Giulio de Frapporti (UMAS, Split): Primjena vakuum tehnologije u konzervaciji i restauraciji kamena
Branko Salopek (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na polikromiranoj drvenoj skulpturi Ranjeni Krist iz župne crkve Sv. Marije u Brinju
Vlatka Janjić (OZUR, Dubrovnik): Kadionica s lokaliteta kod Sv. Mihajla u Babinom polju na Mljetu
Ivana Bojić (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na slici Smrt Sv. Josipa iz župnog dvora na otoku Lopudu
Marko Buljan (ALU, Zagreb): Dvorac Brezovica, konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim slikama
Mihaela Puhić (OZUR, Dubrovnik): Vosak kao integrant u restauraciji keramike
Suzana Antolović (OZUR, Dubrovnik): Insekti – uzročnici propadanja drva

pdfProgram77.20 KB

10 program 2 m

 

8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDENATA RESTAURIRANJA I KONZERVIRANJA UMJETNINA

////////// Zagreb, 15. i 16. travnja 2011.

_usmena izlaganja
Ana-Marija Ljubo, Tina Bertović i Matija Deak (ALU, Zagreb): XRF – rendgenska fluorescencija – metoda identificiranja materijala
Neven Peko, Marta Stanić, Marina Parić i Andrea Paula Rajić (OZUR, Dubrovnik): Restauracija Sunca s dubrovačkog gradskog zvonika
Tihana Hajrić i Lucijana Katić (UMAS, Split): Škropionica Tripuna Bokanića iz Staroga Grada, radovi konzervacije i restauracije
Barbara Košir i Taja Naraks (ALUO, Ljubljana): Konzerviranje i restauriranje slike Glava starca
Sanja Capurso (OZUR, Dubrovnik): Kreiranje i ispitivanje kit mase za specifične potrebe restauratorskog projekta
Mojca Lorber (ALUO, Ljubljana): Različiti načini zamjene izgubljenog materijala u konzerviranju i restauriranju keramike
Pero Čavara (OZUR, Dubrovnik): Spektroskopija karakterističnih X-zraka korištena u analizi drva, proučavanju strukture i oštećenja drva
Rok Dolničar (ALUO, Ljubljana): Forma viva u Kostanjevici na Krki – problemi konzerviranja
Ana Jukić (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Obiteljska scena u parku J. G. F. Liedera, Galerija likovnih umjetnosti Osijek
Aida Grga (UMAS, Split): Tehnička analiza laka i bojanog sloja na predoltarniku iz crkve sv. Kate na Osiču
Lana Matijaščić (ALU, Zagreb): Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca "Brezovica" – o projektu
Ana Kaniški, Mateja Kuka, Iva Raič Stojanović i Antonia Tomić (FF, Zagreb): Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca "Brezovica" – početna istraživanja studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu
mr. art. Andreja Dragojević (ALUO, Ljubljana): Konzerviranje i restauriranje kartona za zidne slike u katedrali u Đakovu 
Dunja Stevanović (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenoj polikromiranoj pozlaćenoj i posrebrenoj skulpturi Madonna s djetetom iz Narodne galerije u Pragu
Jelena Zagora (UMAS, Split): Tajna portreta časnika iz zbrike Mirka Račkog
Maja Sučević Miklin i Jurica Milinković (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na dva portreta supružnika Catinelli-Obradić iz Muzeja grada Zagreba
Andrea Ivušić (OZUR, Dubrovnik): Oštećenja na svilenom i vunenom materijalu i metode njihove konsolidacije
Martina Kolar i Danijel Vodušek (UMAS, Split): Zaštitni zahvati na mozaicima Dioklecijanove palače

_okrugli stol
Okrugli stol za studente

Sudionici Konferencije dobili su sažetke usmenih izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku.

pdfProgram1.86 MB

 

9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDIJA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Split, 13. i 14. travnja 2012.

_usmena izlaganja
Anđela Razlog (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku palače Bajamonti – Dešković u Splitu 
Perica Ivešić (ALUO, Ljubljana): Konzervatorsko-restauratorske smjernice i zahvat na kapeli u Pržanu 
Tea Trumbić (ALU, Zagreb): Grafiti (20.-21. st.) – različiti aspekti u konzervatorsko-restauratorskom postupku / diplomski rad 
Tina Bertović i Marija Lučić (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, Franjevački samostan u Virovitici 
Martina Tekavec (ALUO, Ljubljana): Problematika ponovnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na drvenoj gotičkoj skulpturi Marije iz Ribnice 
Maja Sučević Miklin (ALU, Zagreb): Kritički osvrt na metode restauriranja slika na drvenom nositelju kroz povijest 
Anka Batič (ALUO, Ljubljana): Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na slike Križnog puta Antona Cebeja u crkvi sv. Ivana Krstitelja te prijedlozi za poboljšanje stanja 
Mateo Miguel Kodrič Kesovia (OZUR, Dubrovnik): Konstrukcijska analiza tekstilnih materijala u dijagnostičkom istraživanju predmeta 
Ante Jureškin (UMAS, Split): Analiza konsolidacije kamena FT-IR spektrometrijom 
Helena Ugrina (UMAS, Split): Arheološka istraživanja, konzervacija i restauracija keramičkih predmeta iz podmorja uvale Starog Grada na Hvaru 
Ana Šarić (ALU, Zagreb): ERASMUS program razmjene studenata / Radovi na slici Sv. Franjo Asiški na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu 
Ines Palčić (ALU, Zagreb): Suradnja Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina / ALU Zagreb i Dijecezanskog muzeja u Zagrebu 
Ana Ćorak (OZUR, Dubrovnik): Istraživanje i restauriranje ulomka oslikanog kožnog antependija s poluotoka Pelješca 
Elena Jurić (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom oslikanom predoltarniku Mateja Otonija iz crkve sv. Kate na Osiču

_posteri
Tina Tomšič, Nađa Šperac, Emilija Vranković i Ivana Duvnjak (UMAS, Split): Zbirka jatagana bjelosapaca iz zbirke Povijesne postrojbe "Kliški uskoci" 
Daniel Grgić (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na kuburi gdanskinji iz zbirke Povijesne postrojbe "Kliški uskoci"
Ivana Duvnjak (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na maču schiavoni iz zbirke Povijesne postrojbe "Kliški uskoci"
Jerko Matoš (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom pozlaćenom i polikromiranom okviru reljefa Bogorodice Bezgrešnog Začeća
Petar Radović (UMAS, Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenoj skulpturi anđela
Petra Perlain (UMAS, Split): Digitalizacija grafičke dokumentacije uz pomoć računalnog programa AutoCAD: problemi i rješenja
Ana Horvat, Iva Čustović i Ivan Tibor Grujić (ALU, Zagreb): Fotografiranje in situ
Nataša Treursić (OZUR, Dubrovnik): Felklov globus s prikazom Zemlje iz Pomorskog muzeja u Dubrovniku: Dijagnostička istraživanja i izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi
Barbara Krilanović, Gabrijela Palameta, Katarina Zorić, Maja Uskoković i Petra Bianki (OZUR, Dubrovnik): Identifikacija kože i pergamenta – preduvjet za restauraciju
Vanja Marić (OZUR, Dubrovnik): Restauracija fermana sultana Selima III

_okrugli stol
Okrugli stol "Restauratori: Što nakon diplome?"

Opširnije o Konferenciji pročitajte ovdjeKonferencija je bila popraćena tiskanom knjižicom sažetaka. Organizirana je izložba studentskih postera i tematski okrugli stol. Uz suglasnost predstojnika zagrebačkog i dubrovačkog studija, uvedena je Nagrada "Zvonimir Wyroubal". Također je pokrenuta službena web-stranica Konferencije na kojoj su objavljeni cjeloviti tekstovi usmenih izlaganja i poster-prezentacije u *.pdf formatu. 
Osvrt na konferenciju objavljen je u News in Conservation (Sagita Mirjam Sunara, "9th International Conference of Conservation-Restoration Programmes"), Kvartalu (Ivana Čapeta Rakić, "Najljepši poklon petnaestoj obljetnici Odsjeka za konzervaciju-restauraciju i Umjetničke akademije u Splitu"), Universitasu (Ivana Vukadin i Filipa Sršen, "Godišnji susret studenata konzervacije-restauracije") i na web-stranici udruge IIC – Hrvatska grupa (Sagita Mirjam Sunara, "Godišnji susret studenata konzervacije-restauracije").

12 plakat m

12 pozivnica m1

 

10. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDIJA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Dubrovnik, 19. – 21. travnja 2013.

_usmena izlaganja
Petar Gudelj (UMAS, Split ): Konzervatorsko-restauratorski zahvati na ulomcima zidnih oslika s arheološkog lokaliteta sv. Martin u Umagu 
Pika Škerlj (ALUO, Ljubljana): Antički fragmenti zidnih slika iz Knedlovog vrta u Kranju i problematika konzerviranja-restauriranja zidnih slika iz arheoloških nalazišta
Petra Kovačević, Karlo Vučković (ALU, Zagreb): Istražni i konzervatorsko-restauratorski radovi na preostalom inventaru kapele sv. Jakova na Očuri 
Andreja Ravnikar (ALUO, Ljubljana): Dubliranje slika s naglaskom na reverzibilnosti i minimalnim intervencijama – metoda prskanja ljepila
Vedran Kundić (UMAS, Split): Izrada replike kamenog pluteja iz crkve sv. Petra Velikog u Dubrovniku
Ana Vlašica (OZUR, Dubrovnik): Problematika restauracije male burse složene konstrukcije
Tina Bertović (ALU, Zagreb): Istraživački radovi na štafelejnim slikama metodom rentgenske fluorescentne analize (XRF)
Suzana Antolović (OZUR, Dubrovnik ): Testiranje utjecaja postupka konsolidacije otopinom Paraloida B72 na sorpcijska svojstva degradiranog drva
Petra Perlain (UMAS, Split): Čišćenje ukrasnog okvira iz crkve sv. Križa u Splitu – ispitivanje učinkovitosti enzima
Liza Lampič (ALUO, Ljubljana): Conservation-Restoration of a Modern and a Contemporary Painting
Ana-Marija Ljubo (ALU, Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Isus na križu iz Dijecezanskog muzeja u Zagrebu
Marta Stanić, Neven Peko (OZUR, Dubrovnik): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na skulpturi Konj i konjanik Raula Goldonija
Karmen Lečić (OZUR, Dubrovnik): Pozitivni i negativni učinci elektromagnetskog zračenja u restauraciji papira
Tina Tomšič (UMAS, Split): Jatagan bjelosapac – između funkcionalnosti i estetike

_posteri
Monika Lolić (OZUR, Dubrovnik): Svojstva gradbenih materijala i tehnologija izrade polimentne pozlate na drvu
Kristina Cvija, Ana Grđan, Ivan Vanja Martinović, Mirna Međeral, Ivana Pavleka i Tila Pavličević (ALU, Zagreb): Izrada zidne slike: upoznavanje s materijalima i tehnologijom
Jan Cerovečki, Marko Ćurković, Sara Drpić-Granić i Ana Klečak (OZUR, Dubrovnik): Mehanička svojstva drva i drvenih spojeva te njihov upliv na tradicionalna konstrukcijska rješenja pri izradi kabinetskog ormarića
Danica Brajnov, Martina Karon, Karmen Lečić, Martina Ljutić i Marina Prutki (OZUR, Dubrovnik): Restauracija pravnih dokumenata Općinskog suda u Stonu

Opširnije o Konferenciji pročitajte ovdjeVrijedno je spomenuti da su sudionici Konferencije dobili ručno uvezane knjižice sažetaka. Pokrenuta je Facebook stranica Konferencije. Domaćini su organizirali cjelodnevni izlet u Crnu Goru.
Osvrt na Konferenciju objavljen je u Kvartalu (Sagita Mirjam Sunara, "Jubilej za pamćenje") i Universitasu (Nives Mijić, "Deseti susret studenata konzervacije-restauracije") te na blogu Stažiranje među umjetninama (Sara Schmidt, "Deseti rođendan Međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije").

 

11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDENATA RESTAURIRANJA I KONZERVIRANJA UMJETNINA / ELEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF CONSERVATION AND RESTORATION STUDIES

////////// Zagreb, 24. – 26. travnja 2014.

_usmena izlaganja
Maria Kisiel (Krakow): The splitting treatment on the obverse of the right, smaller wing of the Łącko Triptych from the beggining of the 16th century
Helena Ugrina (UMAS, Split): Is crust black or white? A study in Croatian conservation – restoration terminology
Ana Maly, Julia Mitterbauer i Marco Rican (Beč): Developing Carbon-fibre Reinforced Epoxy Dowels for the Reassembly of a Fragmented Egyptian Coffin Lid
Ivan-Vanja Martinović, Mirna Međeral i Ivana Pavleka (ALU, Zagreb): Workshop experiences – materials and methods in wall painting conservation
Rebeka Nagy (Budimpešta): The restoration of a Persian hand-armour
Luka Novak i Anica Pintur (ALU, Zagreb): Interfacultative collaboration of the Department for Conservation and Restoration of Works of Art, Academy of Fine Arts with the Department for Art History, Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb
Joanna Zwinczak (Krakow): Structural conservation of a Flemish panel painting by Adriaen de Gryef: Stabilization of the support
Barbara Krilanović (OZUR, Dubrovnik): The skeleton of hand fans
Valentina Bakša (ALU, Zagreb): Wooden polychrome sculpture Suffering Christ from the Diocesan Museum in Zagreb
Anna Pilarski (Stuttgart): Research on flexible gap fillers for wooden objects, based on the work of Mintrop
Ksenija Janković (ALUO, Ljubljana): Preventive conservation of daguerreotypes in Slovenia
Petra Richter (ALU, Zagreb): Conservation and restoration of painting The Adoration of the Three Kings
Oskar Hanusek (Krakow): The problem of contemporary artwork’s conservation in the context of the artist’s notes and works: a case study of Maria Pinińska-Bereś’s The Meadow of Your Body – an artwork made using polymer foam
Petra Juvan (ALUO, Ljubljana): A proposal to establish a more suitable micro-indoor environment for the two paintings by Valentin Metzinger in the Succursal Church of Žale, Kamnik
Ivan Tibor Grujić: Short video documentary: conservation and restoration works on the sculpture of St. Michael the Archangel (projekcija)

_posteri
Petar Nevžala (OZUR, Dubrovnik): Interpretation of pattern on chasuble inv. no. 5A
Wiktoria Zejler (Krakow): Identification, conservation and restoration of the wall painting situated in the cloister of the Sanctuary of the Our Lady Queen of Families in Wambierzyce
Zala Kalan (ALUO, Ljubljana): onservation and restoration of wooden marionettes from the play The Strike Brigade
Wawrzyniec Woźniak (Krakow): Christ crucified – wooden, polychrome sculpture from the Dominicans monastery in Cracov- conservation and restoration in the context of a comparative analysis of the state of research and the corresponding animated figures
Romana Manenica (OZUR, Dubrovnik): Conservation-restoration of Terracotta ring vase – Cypriot collection from Archaeological museum of Dubrovnik. Replacement of missing parts: modelling and moulding
Izabela Górka-Zygier (Krakow): Conservation and restoration of 19th century casket including reconstruction of the missing elements in the material imitating bone
Orsolya Zelenák, Júlia Tövissi i Tamás Sipos (Budimpešta): Conservation aspects and methods applied on several medieval parchment fragments
Piotr Jarek (Krakow): The problems of historical alterations in the cassone type chest using the example of the conservation of the 16th century Italian chest
Martina Lochert (ALU, Zagreb): Canon Tables
Karmen Milić (UMAS, Split): Preventive Conservation in the Church of St. Joseph (Lazarus) on the Island of Čiovo
Josip Nižetić (UMAS, Split): Preventive Conservation in the Church of St. Joseph (Lazarus) on the Island of Čiovo: The short version
Oskar Hanusek (Krakow): The Meadow of Your Body – conservation of contemporary artwork made using polymer foam
Bernarda Đurić, Nikolina Lovrić i Katarina Cvrlje (UMAS, Split): Learning Outside the Classroom: Mastering the Basics of Scientific Research and the Conservation-Restoration Documentation
Katarina Apolonio, Kristina Cvija i Ana Grđan (ALU, Zagreb): Practical training – Wall painting conservation project in the church of St. Mary of Pond in Gologorica (Istria)
Anna Selerowicz (Varšava): Solving secrets of two 17th century portraits; research on Anthony van Dyck artworks
Nika Maštruko (ALU, Zagreb): Wood to gold, the appliance of metal leaves to wooden surfices
Joanna Zwinczak (Krakow): Structural conservation of a Flemish panel painting by Adriaen de Gryef: Stabilization of the support
Maria Kisiel (Krakow): The splitting treatment on the obverse of the right, smaller wing of the Łącko Triptych from the beginning of the 16th century

Opširnije o ovome skupu pročitajte ovdje. Na Konferenciji je gostovao direktor izdavačke kuće Archetype Publications Ltd. iz Londona, James Black. Archetypeove knjige mogle su se kupiti po sniženim cijenama. Organizatori su priredili cjelodnevni izlet u Hrvatsko zagorje.
Splitski studenti objavili su osvrt na Konferenciju na  blogu Stažiranje među umjetninama (Josipa Krolo, "
Studenti o studentskoj konferenciji – 1. dio"; Katarina Cvrlje, "Studenti o studentskoj konferenciji – 2. dio"; Martina Bilobrk i Dora Blažević, "Studenti o studentskoj konferenciji – 3. dio") i u listu svoga sveučilišta Universitas (Dora Blažević, "11. međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije").

14 plakat m

 


12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDENATA RESTAURIRANJA I KONZERVIRANJA UMJETNINA / TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE CONSERVATION-RESTORATION STUDIES

////////// Split, 23. – 25. travnja 2015.

_usmena izlaganja
Martina Lochert (ALU, Zagreb) i Darija Tripalo (FF, Zagreb): Conservation In Situ: Investigative conservation-restoration works on the wooden inventory in the chapel of St. Mihalj in Samobor, Croatia
Andrea Madarász (Budimpešta): Conservation of Archaeological Waterlogged Wooden Objects Using Trehalose and Freeze Drying
Josipa Marić i Ivana Vukadin (UMAS, Split): Explorers of The Lost Treasures of My Homeland: Conservation-restoration educational workshop for the youngest
Vladimir Pajić, Marina Tekić, Miša Jovanović i Tijana Lekić (Beograd): Conservation, Restoration, Reconstruction and Presentation of Fragments of Roman Wall Paintings From the Archaeological Site Mediana, Niš 
Mirna Međeral (ALU, Zagreb): From Munich to Zagreb: Research and conservation of the painting The Satyr and the Peasant by Miroslav Kraljević
Mateja Novaković i Dominik Rajčević (UMAS, Split): Disassembling, Restoration and Reassembling of a Stone Altar
Valentina Bakša (ALU, Zagreb): The Effects of Gamma Irradiation on Historic Pigments
Nađa Šperac (UMAS, Split): Resistance of Paraloid B-72 to Temperature and UV Radiation
Jelena Simić (Beograd): Conservation and Restoration of the Poster 25 Juin 1916 journee Serbe by Steinlen 
Barbara Dragan i Petra Zaviršek (ALUO, Ljubljana): A Creative Way to Practical Knowledge: Optimal ratio determination of binders, fillers and pigments in oil paint production
Marjeta Klemenčič i Petra Juvan (ALUO, Ljubljana): Student Participation in Gabrijel Stupica Up Close: The Technology of Making and Preserving Works of Art Project 
Cäcilia Kegley (Beč): Presentation and Storage of the Romanesque Ceiling Painting Fragments From the Church of St. Nikolaus in Matrei
Filip Pelon i Bartosz Zarębski (Krakow): Similarities and Differences in the History, Techniques and Technologies used in two Gothic Panel Paintings From the Historic Region of Lesser Poland 
Joanna Sitnik (Krakow): Removing Soot From the Surface of Oil Paintings

_posteri
Renata Karska (Krakow): 
Preliminary research methodology of the historical firearms; conservation of the arquebus with wheellock (17th or 18th Ct.) from the collection of the National Museum in Cracow
Stela Korda (OZUR, Dubrovnik): Conservation-restoration of a 19th Ct. pistol, type kubura ledenica (ice pistol)
Melita Kurtić i Paula Bule (ALU, Zagreb): The conservation of two polychrome sculptures, St. Mary Magdalen and St. Margaret, from Samobor Museum, with the overview of chronological layers
Dunja Rapaić (ALU, Zagreb): Pair of angels candle holders
Leda Halambek (ALU, Zagreb): To conserve or to restore: finding the balance
Helena Ugrina (UMAS, Split): The marble statue of the Emperor Augustus from Nin
Ena Đelmo (ALUO, Ljubljana): Conservation-restoration treatment on the painting Landscape with Lake
Nadja Šičarov (ALUO, Ljubljana): Reverse painting on glass from the National Museum of Slovenia collection: issues and proposed conservation-restoration solutions
Karol Brzozowski (Krakow): XRF scanning as the perfect way of investigating well preserved objects
Katarzyna Bizon (Krakow): XRF macro scanning as a first step of non-invasive investigation of the works of art
Francis Dragičević (UMAS, Split): Amphorae, then and now
Eni Jukopila i Martina Lochert (ALU, Zagreb): Jakovlje Mansion and Sculpture Park, Croatia
Aleksandar Ćulibrk, Ana-Marija Spasenović, Mila Vranješ i Dragana Vicentijević (Beograd): The conservation-restoration of the wall painting Life, suffering and struggle of the people in the birthplace of President Josip Broz Tito from the Middle Ages to the World War II by Raoul Goldoni at the Museum of Yugoslav History
Nikolina Cvitanović and Marin Vokić (OZUR, Dubrovnik): The letter in a bottle

_pozvana predavanja
Dr. sc. Ćazim Hadžimeilić (Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu): Tradicionalna priprema tuša i preparacija papira i kože 
Ivan Srša (Hrvatski restauratorski zavod – Odjel za zidno slikarstvo i mozaik): Korak više (Neobavezna, ali ne i nevažna istraživanja tijekom restauriranja zidnih slika) 
Elio Karamatić (Hrvatski restauratorski zavod – Restauratorski odjel u Dubrovniku): Konstruktivna rješenja na objektima od drva
Dr. sc. Dragica Krstić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Konzervatorska istraživanja na kompozitnom djelu Sv. Obitelj ispod hrasta s ukrasnim okvirom Gloria in Excelsis Deo J. J. Klovića
Jelena Tomasović Grbić (Neir d.o.o.), Jelena Fuštar (Neir d.o.o.) i Filip Rogošić (Umjetnička akademija u Splitu): Konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturi Grgur Ninski Ivana Meštrovića
Žana Matulić Bilač (Hrvatski restauratorski zavod – Restauratorski odjel u Splitu): Drveni svod s Gospinim ciklusom nad oltarom sv. Dujma

Opširnije o Konferenciji pročitajte ovdjeNa Konferenciji je ponovno gostovao James Black, direktor izdavačke kuće Archetype Publications Ltd. iz LondonaOrganizatori su priredili obilazak splitske povijesne jezgre uz stručno vodstvo dr. sc. Gorana Nikšića, voditelja Odsjeka za staru gradsku jezgru Grada Splita (Podrumi, Peristil, Zlatna vrata, Grgur Ninski) i Žane Matulić Bilač iz Hrvatskog restauratorskog zavoda – Restauratorskog odjela u Splitu (Katedrala). U okviru stručnog izleta organiziran je posjet splitskom odjelu Hrvatskog restauratorskog zavoda. 
Pokrenuta je nova Facebook stranica Konferencije,
International Conference of the Conservation-Restoration Studies.
Konferenciju su pratili nastavnici i studenti novoosnovanog studija konzervacije-restauracije Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Najava Konferencije objavljena je u listu splitskog sveučilišta 
Universitas (Sagita Mirjam Sunara, "S međunarodnim sudjelovanjem i od međunarodnog značenja"). Splitski studenti objavili su seriju članaka o Konferenciji na blogu Stažiranje među umjetninama (Josip Pašalić i Nikolina Drlje, "Osvrt na studentsku konferenciju: prvi dan"; Lucija Jurlin, "Osvrt na studentsku konferenciju: drugi dan (obilazak Dioklecijanove palače)", Lucija Jurlin i Sagita Mirjam Sunara, "Osvrt na studentsku konferenciju: intervju s Eliom Karamatićem, stručnjakom za stabilizaciju slika na drvu" ; Bernarda Đurić, "Osvrt na studentsku konferenciju: treći dan").

pdfKnjižica sažetaka895.96 KB

15 plakat m

 

 

13. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDENATA RESTAURIRANJA I KONZERVIRANJA UMJETNINA / THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE CONSERVATION-RESTORATION STUDIES

////////// Dubrovnik, 20. – 23. travnja 2016.

_usmena izlaganja
Ana Grđan (Zagreb): Conservation and restoration of the wall painting representing the scene The Shooting of Crucified Saint Cosmas and Saint Damian
Josipa Marić (Split): FTIR analysis of fresco painting and stone sculpture pigment samples - The creation of pigment sample data base at the Arts Academy of Split laboratory
Nives Slemenšek i Barbara Kogoj (Ljubljana): Dilemmas in removing old varnish from baroque painting Objokovanje (Lamentation)
Martin Siennicki (Beč): Investigation, conservation and replica of an late medival Great Pavise from the city of Kaufbeuren, Germany
Ewa Lisiecka i Kazimierz Górski (Varšava): A comparsion of conservation methods on example of waterlogged wood from Neolithic site
Ana Šapina (Split): The xylarium of the Conservation–Restoration Department of the Arts Academy, Split
Petra Ajduković, Anita Brakus Kedžo, Ana Doljanin i Veronika Meštrović Šaran: Conservation and restoration research of summer houses of Dubrovnik area
Ava Hermann (Beč): Bicorn hat with a fitted hatbox and two portepees
Tina Tomšič (Split): The importance of artist's voice: Developing a treatment plan for Dora Kovačević's sculpture The Wall (Zid)
Anja Novak (Ljubljana): Possible ways for reconstructing missing sections of mosaics
Ivan Vanja Martinović (Zagreb): Design of repair plasters by drilling resistance criterion
Ajla Alijagić, Kenan Cikotić, Iman Gec, Ida Fazlić, Mirza Raunić, Jasmina Hrustanović i Arman Džaferagić (Sarajevo): Reorganisation of the museum depot
Ante Šimunović (Dubrovnik): Cleaning of iron revolver
Edib Huseinagic, Amina Begic i Lamija Avdic (Sarajevo): Conservation of the book cover of calligraphic manuscript
Ruhulah Hodžić, Ajla Redžić i Azra Hasković (Sarajevo): Conservation and restoration of calligraphic manuscript
Petar Nevžala (Dubrovnik): Conservation and restoration of military "Shako" hat

_posteri
Lucijana Margaretić (Dubrovnik): Challenges facing the protection of textile items from Island of Lopud
Nađa Šperac (Split): Resistance of Paraloid B-72 to temperature and UV radiation
Dora Mihanović (Zagreb): Wooden gilded Ttabernacle, early 20th century, Stuflesser Wworkshop
Ewa Lisiecka i Agnieszka Mielnik (Varšava): Conservation of an old armchair
Marija Lena Bošković (Split): The fragments of wall paintings fom Issa
Ivana Vukadin i Francis Dragičević (Split): FTIR analysis of the late Bronze Age pottery from Dugiš on the river Cetina
Vanda Krstinić i Anja Mihotović (Split): Restitutor Orbis – Restorer of the World
Jelena Petričević, Nikolina Lovrić i Zrinka Vukorepa (Split): Mosaics in Diocletian’s Palace: Preservation in situ
Karmen Milić (Split) and Benedikta Vilenica (Zagreb): Dušan Džamonja Sculpture Park in Vrsar, Istra
Josip Nižetić (Split): Restoration of the town gate at Kaštel Kambelovac

16 plakat m

 

 

Priredila: dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, doc. art. (Umjetnička akademija u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju) 

JA Content Slide Error: There is not any content in this category