Upute za prijavu usmenog izlaganja

 

Prijava usmenog izlaganja treba sadržavati:

• ispunjeni obrazac za prijavu usmenog izlaganja,
• jednu fotografiju autora u *.jpg formatu.

Prijave se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Poruku naslovite "Prijava usmenog izlaganja". Obrazac za prijavu i fotografiju (fotografije) pošaljite u privitku.

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU USMENOG IZLAGANJA

Prijavni obrazac ispunjava se na engleskom jeziku. Tekst treba biti napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima, jer će biti objavljen na web-stranici Konferencije i u tiskanoj knjižici sažetaka.

docObrazac za prijavu usmenog izlaganja36.00 KB

Obrazac za prijavu trebate poslati u *.doc ili *.docx formatu (nemojte ga pretvarati u *.pdf). Dokument naslovite PREZIME_Ime.doc ili PREZIME_Ime.docx 
Primjer: JURIC_Jure.doc

Molimo da u nazivu dokumenta ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž…). 

 

FOTOGRAFIJA AUTORA

Na fotografiji treba biti prikazano lice, ne cijela figura. Ako rad ima više autora, šalje se jedna fotografija za svakog autora. Fotografije trebaju biti visoke rezolucije.

Prilikom dodjeljivanja naziva fotografiji (ili fotografijama), koristite sljedeću formu: PREZIME_Ime.jpg
Primjer: JURIC_Jure.jpg

Molimo da u nazivu dokumenta ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž...)!

 

Ažurirano 30. siječnja 2018. (Sagita Mirjam Sunara) 

Važni datumi

Rok za prijavu usmenog izlaganja / postera: 15. ožujka 2018.

Rok za predaju postera: 15. travnja 2018.

Rok za predaju cjelovitog teksta usmenog izlaganja: 20. travnja 2018.

Rok za predaju PPT-prezentacije: 25. travnja 2018.

Konferencija: 26. – 28. travnja 2018.

Upute za prijavu i izradu postera

 

PRIJAVA POSTERA

Prijavni se obrazac ispunjava na engleskom jeziku. Tekst treba biti napisan, odnosno preveden prema profesionalnim standardima, jer će biti objavljen na web-stranici Konferencije. 

docObrazac za prijavu poster-prezentacije36.5 KB

Prijave se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Poruku naslovite "Prijava poster-prezentacije". Obrazac za prijavu pošaljite u privitku. Obrazac za prijavu treba biti u *.doc ili *.docx formatu (nemojte ga pretvarati u *.pdf). Dokument naslovite PREZIME-poster.doc ili PREZIME-poster.docx

Primjer: JURIC-poster.doc ili, ako rad ima više autora, JURIC-et-al-poster.doc

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove (č, ć, đ, á, é, ý, ď, ě, ř, š, ž…).

Posteri koji ponavljaju usmena izlaganja neće biti prihvaćeni!

 

IZRADA POSTERA

Upute za izradu postera:

• Dimenzije postera trebaju biti 100 cm x 70 cm. Poster treba biti postavljen vertikalno (portret).
• Tekst postera treba biti na engleskom jeziku.
• Pri vrhu postera treba navesti naslov, autora/autore, mentora/mentore, naziv visokog učilišta, naziv odsjeka, specijalističko usmjerenje i e-mail adresu autora.
• Pri dnu postera treba pisati: 15th International Conference of Conservation-Restoration Studies, Split (Croatia), 26 – 28 April 2018
• Fotografije trebaju biti jasne i oštre.
• Slike trebaju biti numerirane.
• Prilikom odabira vrste i veličine slova vodite računa o tome da poster mora biti čitljiv s udaljenosti od dva metra.
• Nemojte koristiti bilješke; umjesto njih koristite uglate zagrade i navedite reference na kraju teksta.
• Kod navođenja referenci, pridržavajte se sljedećih smjernica:

Knjiga
PREZIME, Ime, Naslov knjige : podnaslov, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja

ako knjiga ima dva ili više autora:
PREZIME 1, Ime 1; Ime 2 PREZIME 2; Ime 3 PREZIME 3, Naslov knjige : podnaslov, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja

Članak u časopisu ili rad u zborniku
PREZIME, Ime, "Naslov rada : podnaslov", Naslov časopisa (ili zbornika), oznaka sveska ili godišta, broj, podatak o uredniku, mjesto izdavanja : nakladnik, godina izdavanja, stranice početna – završna), /ovo na str./

Članak u elektroničkom časopisu ili tekst na web-stranici
(PREZIME, Ime,) "Naslov dokumenta", Naziv stranice / Naslov e-časopisa, podatak o uredniku (ako je riječ o e-časopisu), potpuna http adresa (<http://...>), datum objave dokumenta i(li) datum pristupa dokumentu

Za ostale primjere navođenja referenci pogledajte upute za izradu cjelovitih tekstova.

 

Korisni savjeti za pripremu postera (strukturiranje teksta, grafičko oblikovanje):

• Poster treba imati strukturu znanstvenoga rada, što znači da bi trebao sadržavati naslov, uvod, razradu teme (metodologiju, raspravu o rezultatima), zaključak i popis korištene literature.
• Poster može sadržavati zahvalu.
• Iskoristite prostor, no to ne znači da ga trebate zagušiti tekstom i slikama. Ne trebate prikazati svaki detalj projekta, jer će autori postera imati i kratku usmenu prezentaciju.
• Odaberite odgovarajuću boju pozadine.
• Bez obzira na to je li pozadina svijetla ili tamna, obratite pozornost na boju teksta – dobar kontrast olakšava čitanje.
• Jarke boje koristite umjereno, tek da naglasite nešto.
• Nemojte koristiti velika slova i više od dva različita fonta.
• Naslovi i podnaslovi bi trebali biti napisani većim slovima od tijela teksta, ali ne i nesrazmjerno.
• Budite dosljedni u oblikovanju teksta.

 

PREDAJA POSTERA

Autori trebaju predati gotovi poster prije same konferencije. Na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. treba poslati: 

• sliku postera u *.jpg formatu, 
• poster u *.pdf formatu.

Poruka treba biti naslovljena "Poster-prezentacija".

 

Slika postera treba biti u *.jpg formatu. Dimenzije slike trebaju biti 198 piksela x 283 piksela, a razlučivost 72 piksela po inču. Dokument naslovite PREZIME-poster. jpg 
Primjer: JURIC-poster. jpg

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove!

 

Poster treba biti u *.pdf formatu. Veličina dokumenta koji ćete slati e-mailom ne smije premašivati 2 MB. Dokument naslovite PREZIME-poster. pdf. 
Primjer: JURIC-poster. pdf

Molimo da u nazivu dokumenata ne koristite dijakritičke znakove!

 

Molimo autore da se pridržavaju tehničkih uputa i da svoje prijave pošalju u zadanom roku. Nepotpune i zakašnjele prijave neće biti prihvaćene.

VAŽNO! Autori su sami dužni osigurati sredstva za izradu/printanje postera. Organizatori će osigurati materijale za njihovo vješanje. Posteri će biti izvješeni prvoga dana Konferencije, a skinut će se zadnjega dana Konferencije. U tom periodu, a između izlaganja, autori trebaju biti blizu svojih postera, spremni da odgovore na pitanja ostalih sudionika skupa.

 

Ažurirano 29. siječnja 2018. (Sagita Mirjam Sunara) 

Upute za pripremu usmenog izlaganja i PPT-prezentacije

 

Usmena izlaganja će trajati između 10 i 15 minuta. Predavanja će se držati u blokovima, nakon čega slijedi rasprava.

Svako usmeno izlaganje treba biti popraćeno Power Point prezentacijom. Da se izbjegnu problemi s otvaranjem PPT-prezentacija na drugom računalu, autore ljubazno molimo da svoje prezentacije pohrane kao PowerPoint 97-2003 (prezentacija treba biti u *.ppt ili *.pptx formatu).

Prezentacije se šalju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Poruku naslovite "PPT prezentacija". Dokument u privitku treba biti naslovljen PREZIME_Ime.ppt ili PREZIME_Ime.pptx.
Primjer: JURIC_Jure.ppt ili JURIC_Jure.pptx

Neovisno o tome na kojem se jeziku drži izlaganje, tekst prezentacije mora biti napisan na engleskom jeziku. Autori koji planiraju držati predavanje na hrvatskom jeziku trebaju voditi računa o tome da im slajdovi sadrže sve relevantne podatke o temi koju prezentiraju kako bi sudionici skupa koji ne govore hrvatski jezik mogli pratiti njihovo izlaganje.

Tekst treba biti napisan, tj. preveden prema profesionalnim standardima.

 

Korisni savjeti za pripremu PPT-prezentacije:

OBLIKOVANJE

• Koristite veličinu slova od 24 do 32 pt da se tekst može pročitati i iz veće udaljenosti.
• Poželjno je koristiti neki od sljedećih fontova: San-Serif, Arial, Times New Roman, Verdana ili Tahoma. Ti se fontovi najlakše čitaju, a usto nisu podložni promjenama kod otvaranja prezentacije na drugom računalu.
• Poželjno je da se kroz cijelu prezentaciju koristi isti font i ista veličina slova. Koristite jednu veličinu slova za naslove, a drugu za tekst.
• Preporuča se korištenje iste pozadine za sve slajdove u prezentaciji. Obratite pozornost na boju teksta – dobar kontrast olakšava čitanje.
• Fotografije trebaju biti odgovarajuće rezolucije.

SADRŽAJ

• Prezentacija bi trebala sadržavati:
   - uvod (predstavljanje autora i teme izlaganja),
   - pregled sadržaja izlaganja (naglasite samo najvažnije dijelove i pratite redoslijed),
   - razradu teme,
   - zaključak,
   - reference/bibliografiju,
   - zahvalu,
   - kontakt-podatke autora.
• Tekst bi trebao biti sveden na najosnovnije i pisan u natuknicama, ne u punim rečenicama. Izbjegavajte čitanje teksta sa slajdova!
• Preporuča se proći jedan do dva slajda u minuti prezentacije.
• Koristite grafove umjesto numeričkih tablica, jer su obuhvatniji i slikovitiji. Nemojte im zaboraviti dati naslov.
• Nemojte pretrpavati slajdove informacijama.
• Nemojte pretjerivati s animacijama.
• Zainteresirajte publiku sadržajem, a ne animacijama i vizualnim identitetom prezentacije.

 

Ažurirano 29. siječnja 2018. (Sagita Mirjam Sunara)

Upute za izradu cjelovitog teksta usmenog izlaganja

Margine

• Margine (bjeline) stranica rada su s 2,5 cm sa svake strane. 

Margine

Zaglavlje i podnožje

• Zaglavlje i podnožje primijenite na sve stranice rada osim naslovne. U zaglavlju stranica numeriranih parnim brojem navedite naslov rada, a na stranicama s neparnim brojem navedite ime(na) autora koristeći centralno poravnanje teksta i veličinu slova 9 točaka.

Zaglavlja

Numeriranje stranica

• Prva stranica se ne numerira.
• Stranice trebaju biti numerirane u donjem desnom kutu podnožja, zaključno sa stranicom s navedenom bibliografijom. Za numeriranje koristite font Arial, veličinu slova od 10 točaka i desno poravnanje. 


Prva stranica

• Naslov rada treba pisati u gornjem lijevom kutu, podebljanim slovima veličine 14 točaka. Koristite font Arial i lijevo poravnjanje teksta. 
• Paragraf koji slijedi treba biti odvojen od naslova dvama praznim redcima (12 točaka, font Arial). Tekst pišite fontom Arial, slovima veličine 12 točaka; koristite lijevo poravnanje. U prvom retku paragrafa navedite ime ili imena autora podebljanim slovima. U drugom retku navedite ime i umjetničko-nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje Vašeg mentora (npr. Ante Antić, docent). U trećem retku navedite naziv odsjeka, fakulteta i sveučilišta. U četvrtom retku navedite e-mail adresu autora plavim slovima, potcrtano. 

Naslov

• Ispod ovog paragrafa dolazi Vaš tekst; odvojite ga sa četiri prazna retka (12 točaka, font Arial).
• Rad mora biti pisan fontom Arial, veličine 12 točaka, proreda 1.15, obostranog poravnanja, osim gdje je drugačije navedeno. 

 

Podnaslovi i paragrafi

• Naslov poglavlja treba biti napisan slovima veličine 12 točaka, podebljanim slovima, uz korištenje lijevog poravnjanja teksta. Paragraf koji slijedi odvojen je od naslova dvama praznim redcima. 
• Paragraf treba biti uvučen 10 mm od ruba lijeve margine, a ostatak teksta treba zauzimati cijelu širinu stranice predviđenu za tekst. 
• Podnaslovi koji nose nazive potpoglavlja trebaju biti napisani slovima veličine 12 točaka uz korištenje lijevog poravnjanja teksta. Nemojte koristiti podebljana slova!
• Sekundarni podnaslovi, koji nose nazive pojedinih užih tema, trebaju biti napisani ukošenim slovima veličine 12 točaka i trebaju biti uvučeni 10 mm od ruba lijeve margine.

Podnaslovi

 

Bilješke

• Bilješke se navode na dnu stranice (footnotes). Koristite slova veličine 10 točaka, font Arial, obostrano poravnanje i jednostruki prored.

Biljeska

Slikovni materijali (fotografije i crteži)

• U tekstu se trebate referirati na svaku fotografiju i crtež! 
• Ilustraciju umetnite nakon što ste je prvi put spomenuli u tekstu. 
• Slike se ubacuju između teksta (Text Wrapping > Top and Bottom). Nemojte stavljati slike u text box
• Prije slike i poslije naziva (opisa) stavlja se po jedan red razmaka.
• Slike centrirajte vodoravno. Vodite računa o tome da njihove dimenzije ne smiju prelaziti rub margina. 
• Slikovni materijali trebaju biti numerirani i trebaju sadržavati opis. Tekst pišite slovima veličine 10 točaka, centrirajte ga i postavite ispod slike (bez razmaka). Redni broj slike pišite ukošenim slovima. Nemojte stavljati točku na kraj rečenice s opisom. 
• Na kraju opisa fotografije u zagradama navedite ime autora, mjesec i godinu snimanja. Naziv mjeseca piše se slovima.

Ilustracija

 

Tablice i grafovi

• Tablice i grafove umetnite nakon njihovog prvog spomena u tekstu. Za numeriranje koristite ukošena slova veličine 10 točaka, sastavite kratak opis te ih postavite centrirano iznad tablice ili grafa.

 

Zahvale

• Ovo poglavlje nije obavezno. Naslov nije numeriran, poravnanje je obostrano, a tekst treba pisati slovima veličine 9 točaka. Prvi red paragrafa treba biti 10 mm uvučen od lijeve margine.

 

Popis literature

• Prilikom navođenja literature pridržavajte se sljedećih pravila:

Knjiga (jedan autor) 
PREZIME, Ime, Naslov knjige : podnaslov, Podatak o izdanju, Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja (VAŽNO: Iza brojeva koji označavaju godinu u hrvatskom se jeziku piše točka.)

Knjiga (dva i više autora)
PREZIME 1, Ime 1; PREZIME 2, Ime 2, Naslov knjige : podnaslov, Podatak o izdanju, Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja

Članak u časopisu ili rad u zborniku 
PREZIME, Ime, "Naslov rada : podnaslov", Naslov časopisa, Oznaka sveska / godišta, broj (godina), Podatak o uredniku, Mjesto izdavanja : Nakladnik, Godina izdavanja, Stranice početna -završna), /ovo na str./

Članak u elektroničkom časopisu ili tekst na web stranici 
(PREZIME, Ime,) "Naslov dokumenta", Naziv stranice / Naslov online časopisa, (Ime urednika), potpuna http adresa (<http://...>), Datum objave ili pristupa dokumentu

Popis

  

Korisni savjeti

• Tekst se piše u trećem licu. 
• Organizirajte tekst tako da on ima naslov, uvod, razradu (metodologija rada, rasprava o rezultatima), zaključak i popis literature. 
• Nemojte koristiti ŠTAMPANA SLOVA za isticanje riječi i rečenica ukoliko se ne radi o kraticama (primjerice: UV fluorescencija, HRZ – Hrvatski restauratorski zavod i sl.). 
• Pri prvom spominjanju neke ustanove ili tehnike navedite njezin puni naziv, npr. "Hrvatski restauratorski zavod (nadalje ovom kraticom: HRZ)" ili "Infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom (nadalje ovom kraticom: FTIR)". 
• Naziv umjetnine pišite se u kurzivu. Uz ime autora i naziv djela poželjno je navesti dataciju, tehniku i vlasnika, npr. "Nepoznati autor, Marijino uzenesenje, 18. st., ulje na platnu, Muzej grada Trogira".
• Brojeve do deset pišite riječima, npr. "U projektu je sudjelovalo šest nastavnika i 30 studenata."

 

Predložak za izradu cjelovitog rada

docPredložak za izradu cjelovitog teksta64.00 KB