Upute za izradu cjelovitog teksta usmenog izlaganja

Margine

• Margine (bjeline) stranica rada su s 2,5 cm sa svake strane. 

• Font slova - 12

• Razmak između redaka - 1,5

Margine

Zaglavlje i podnožje

• Zaglavlje i podnožje primijenite na sve stranice rada osim naslovne. U zaglavlju stranica numeriranih parnim brojem navedite naslov rada, a na stranicama s neparnim brojem navedite ime(na) autora koristeći centralno poravnanje teksta i veličinu slova 9 točaka.

Zaglavlja

Numeriranje stranica

• Prva stranica se ne numerira.
• Stranice trebaju biti numerirane u donjem desnom kutu podnožja, zaključno sa stranicom s navedenom bibliografijom. Za numeriranje koristite font Arial, veličinu slova od 10 točaka i desno poravnanje. 


Prva stranica

• Naslov rada treba pisati u gornjem lijevom kutu, podebljanim slovima veličine 14 točaka. Koristite font Arial i lijevo poravnjanje teksta. 
• Paragraf koji slijedi treba biti odvojen od naslova dvama praznim redcima (12 točaka, font Arial). Tekst pišite fontom Arial, slovima veličine 12 točaka; koristite lijevo poravnanje. U prvom retku paragrafa navedite ime ili imena autora podebljanim slovima. U drugom retku navedite ime i umjetničko-nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje Vašeg mentora (npr. Ante Antić, docent). U trećem retku navedite naziv odsjeka, fakulteta i sveučilišta. U četvrtom retku navedite e-mail adresu autora plavim slovima, potcrtano. 

Naslov

• Ispod ovog paragrafa dolazi Vaš tekst; odvojite ga sa četiri prazna retka (12 točaka, font Arial).
• Rad mora biti pisan fontom Arial, veličine 12 točaka, proreda 1.15, obostranog poravnanja, osim gdje je drugačije navedeno. 

 

Podnaslovi i paragrafi

• Naslov poglavlja treba biti napisan slovima veličine 12 točaka, podebljanim slovima, uz korištenje lijevog poravnjanja teksta. Paragraf koji slijedi odvojen je od naslova dvama praznim redcima. 
• Paragraf treba biti uvučen 10 mm od ruba lijeve margine, a ostatak teksta treba zauzimati cijelu širinu stranice predviđenu za tekst. 
• Podnaslovi koji nose nazive potpoglavlja trebaju biti napisani slovima veličine 12 točaka uz korištenje lijevog poravnjanja teksta. Nemojte koristiti podebljana slova!
• Sekundarni podnaslovi, koji nose nazive pojedinih užih tema, trebaju biti napisani ukošenim slovima veličine 12 točaka i trebaju biti uvučeni 10 mm od ruba lijeve margine.

Podnaslovi

 

Bilješke

• Bilješke se navode na dnu stranice (footnotes). Koristite slova veličine 10 točaka, font Arial, obostrano poravnanje i jednostruki prored.

Biljeska

Slikovni materijali (fotografije i crteži)

• U tekstu se trebate referirati na svaku fotografiju i crtež! 
• Ilustraciju umetnite nakon što ste je prvi put spomenuli u tekstu. 
• Slike se ubacuju između teksta (Text Wrapping > Top and Bottom). Nemojte stavljati slike u text box
• Prije slike i poslije naziva (opisa) stavlja se po jedan red razmaka.
• Slike centrirajte vodoravno. Vodite računa o tome da njihove dimenzije ne smiju prelaziti rub margina. 
• Slikovni materijali trebaju biti numerirani i trebaju sadržavati opis. Tekst pišite slovima veličine 10 točaka, centrirajte ga i postavite ispod slike (bez razmaka). Redni broj slike pišite ukošenim slovima. Nemojte stavljati točku na kraj rečenice s opisom. 
• Na kraju opisa fotografije u zagradama navedite ime autora, mjesec i godinu snimanja. Naziv mjeseca piše se slovima.

Ilustracija

 

Tablice i grafovi

• Tablice i grafove umetnite nakon njihovog prvog spomena u tekstu. Za numeriranje koristite ukošena slova veličine 10 točaka, sastavite kratak opis te ih postavite centrirano iznad tablice ili grafa.

 

Zahvale

• Ovo poglavlje nije obavezno. Naslov nije numeriran, poravnanje je obostrano, a tekst treba pisati slovima veličine 9 točaka. Prvi red paragrafa treba biti 10 mm uvučen od lijeve margine.

 

Popis literature

• Prilikom navođenja literature pridržavajte se sljedećih pravila:

Knjiga (jedan autor) 
PREZIME, Ime, Naslov knjige : podnaslov, Podatak o izdanju, Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja (VAŽNO: Iza brojeva koji označavaju godinu u hrvatskom se jeziku piše točka.)

Knjiga (dva i više autora)
PREZIME 1, Ime 1; PREZIME 2, Ime 2, Naslov knjige : podnaslov, Podatak o izdanju, Mjesto izdavanja : Nakladnik, godina izdavanja

Članak u časopisu ili rad u zborniku 
PREZIME, Ime, "Naslov rada : podnaslov", Naslov časopisa, Oznaka sveska / godišta, broj (godina), Podatak o uredniku, Mjesto izdavanja : Nakladnik, Godina izdavanja, Stranice početna -završna), /ovo na str./

Članak u elektroničkom časopisu ili tekst na web stranici 
(PREZIME, Ime,) "Naslov dokumenta", Naziv stranice / Naslov online časopisa, (Ime urednika), potpuna http adresa (<http://...>), Datum objave ili pristupa dokumentu

Popis

  

Korisni savjeti

• Tekst se piše u trećem licu. 
• Organizirajte tekst tako da on ima naslov, uvod, razradu (metodologija rada, rasprava o rezultatima), zaključak i popis literature. 
• Nemojte koristiti ŠTAMPANA SLOVA za isticanje riječi i rečenica ukoliko se ne radi o kraticama (primjerice: UV fluorescencija, HRZ – Hrvatski restauratorski zavod i sl.). 
• Pri prvom spominjanju neke ustanove ili tehnike navedite njezin puni naziv, npr. "Hrvatski restauratorski zavod (nadalje ovom kraticom: HRZ)" ili "Infracrvena spektroskopija s Fourierovom transformacijom (nadalje ovom kraticom: FTIR)". 
• Naziv umjetnine pišite se u kurzivu. Uz ime autora i naziv djela poželjno je navesti dataciju, tehniku i vlasnika, npr. "Nepoznati autor, Marijino uzenesenje, 18. st., ulje na platnu, Muzej grada Trogira".
• Brojeve do deset pišite riječima, npr. "U projektu je sudjelovalo šest nastavnika i 30 studenata."

 

Predložak za izradu cjelovitog rada

docPredložak za izradu cjelovitog teksta64.00 KB