Važni datumi

Rok za prijavu usmenog izlaganja: 21. ožujka 2019.

Rok za prijavu poster-prezentacije: 1. travnja 2019.

Rok za predaju cjelovitog teksta usmenog izlaganja: 4. travnja 2019.

Rok za predaju PPT-prezentacije: 8. travnja 2019.

Rok za slanje postera u digitalnom formatu: 7. travnja 2019.