Grafiti (20.-21. st.) - različiti aspekti u konzervatorsko-restauratorskom postupku / diplomski rad

Autorica: Tea Trumbić
Mentor: Mr. art. Egidio Budicin, izvanredni profesor
Komentorica: Mr. art. Suzana Damiani, docentica

Magistra restauriranja i konzerviranja umjetnina
Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij restauriranja i konzerviranja umjetnina, smjer slikarstvo
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu Sažetak

Tea TrumbicSažetak
U ovom diplomskom radu istraživala su se dva aspekta pojave grafita koji s konzervatorsko-restauratorskog gledišta mogu biti uzrok oštećenja zaštićenog objekta kulturne baštine ili dokumenti suvremenog likovnog izražaja čija valorizacija opravdava konzervatorsko restauratorsku intervenciju.
Pojava grafita kao čin vandalizma i oštećenje kulturnog dobra obrađena je u dvorcu Brezovica u niši na sjevernom zidu centralne dvorane. Istražene su mogućnosti čišćenja i zaštite zidnih slika od bojanih slojeva sintetskih lakova nanesenih sprejevima te rekonstrukcije oštećenih dijelova oslika i naliča.
Za istraživanje i obradu grafita kao primjera zidnog oslika suvremenog likovnog zapisa izabrani su grafiti s vanjske istočne fasade kino dvorane Studentskog centra u Zagrebu. Metodom "stacco" i transferom na prijenosni nositelj obrađen je jedan od mogućih načina očuvanja ugroženog oslika grafita izvedenog na sloju žbuke.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratka biografija autorice
Tea Trumbić (Zagreb 1986.) upisala je Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2005. god. Tijekom studija izvodi konzervatorsko-restauratorske radove na štafelajnoj slici Portret vojvotkinje Sofije, u vlasništvu Dijecezanskog muzeja u Zagrebu (mentorica doc. mr. T. Ukrainčik). Izvodi radove na zidnoj slici F. Kulmera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (mentor doc. mr. E. Budicin) i u dvorcu Brezovica (mentorica doc. mr. S. Damiani). Diplomirala je u veljači 2012. godine.


GRAFFITI (20TH TO 21ST CENTURY) – DIFFERENT ASPECTS OF THE CONSERVATION AND RESTORATION PROCESS – GRADUATION THESIS

Summary
This thesis investigated the occurrence of two aspects of graffiti from a conservation and restoration point of view - as cause of damage to a protected object of cultural heritage and as a document of artistic expression of contemporary art that would justify valuation and possible conservation and restoration interventions.
In the north wall niche of the central hall of Brezovica castle the occurrence of graffiti was treated as an act of vandalism and as damage to cultural property. The possibility of cleaning and protection of wall paintings from synthetic varnishes of painted sprays was investigated as well as the reconstruction of damaged parts of the paint and coating.
Research and treatment of graffiti as an example of contemporary art was executed on selected graffiti covering the eastern facade of the cinema in Zagreb's Student Centre. One possibility of preserving endangered paintings in graffiti technique was executed through the method of 'stacco' and transfer to a portable support.