9. međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije (Split 2012.)

plakat-konferencija-m

 

O KONFERENCIJI

Deveta po redu Međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije održat će se 13. i 14. travnja 2012. godine u Splitu. Domaćin skupa je Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije. Na konferenciji sudjeluju studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina), Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, Akademije za likovnu umjetnost Sveučilišta u Ljubljani (Odjel za konzervaciju-restauraciju) te Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (Odsjek za konzervaciju-restauraciju). Konferencija će se održati u sjevernome tornju Sveučilišne knjižnice i otvorena je za javnost.

Program konferencije uključuje četrnaest predavanja iz gotovo svih specijalističkih područja konzervatorsko-restauratorske struke: dijagnostička ispitivanja, preventivna konzervacija, konzervacija-restauracija zidnih i štafelajnih slika, polikromiranog drva, keramike, kože... Prvi put do sada, svi će materijali (sažeci izlaganja, cjeloviti tekstovi, poster-prezentacije) biti objavljeni na internetu. Ovogodišnja konferencija uključit će i izložbu studentskih posteraBudući da je broj studenata koji će držati predavanja ograničen, na ovaj smo način željeli dati priliku većem broju studenata da podijele rezultate svojega znanstvenoga ili stručnog rada s kolegama. U sklopu konferencije organiziramo okrugli stol na temu polaganja stručnog ispita za temeljna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci i licenciranja konzervatora-restauratora. 

Prva konferencija studenata (studija) konzervacije-restauracije održana je u 2004. godine u Splitu. Na konferenciji su sudjelovali studenti Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu te Odjela za restauriranje i konzerviranje umjetnina zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti. Godine 2006. pridružili su im se studenti Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, a godinu dana kasnije studenti dodiplomskog i poslijediplomskog studija restauracije Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Ljubljani. Uključivanjem kolega iz Slovenije susret je poprimio međunarodni karakter. Premda je konferencija isprva bila namijenjena studentima, vremenom je postala mjesto susreta i razmjene iskustava nastavnika i članova struke. Studentima je to prilika da pokažu na čemu su radili, da steknu nova znanja, ali i kontakte koji će im biti dragocjeni u budućem radu.

Sagita Mirjam Sunara, predsjednica Organizacijskog odbora 

 

VAŽNI DATUMI

Rok za predaju sažetaka izlaganja: 9. ožujka 2012.
Rok za predaju pisanih radova: 6. travnja 2012. 
Rok za predaju Power Point prezentacija: 6. travnja 2012.
Rok za prijavu postera: 6. travnja 2012. godine
Postavljanje postera: 12. i 13. travnja 2012.

KONFERENCIJA: 13. i 14. travnja 2012.

Uklanjanje postera: 14. travnja 2012.

  

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica Organizacijskog odbora 9. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije je Sagita Mirjam Sunara, predstojnica Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije. Članovi Odbora su: Filipa Sršen, Ivana Vukadin (1. godina), Ivana Duvnjak, Nives Mijić, Ana Šapina, Tina Tomšič (2. godina), Duje Matešan, Helena Ugrina (3. godina), Stjepan Krešić (4. godina), Petra Perlain, Jelena Zagora (5. godina), te asistenti Krešimir Bosnić, Lana Kekez, Nikola Radošević i Vesela Bizaca.

odbor-m

ČLANOVI I ZADUŽENJA

Vesela Bizaca (1982.) diplomirala je na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu 2009. godine radom na temu "Rekonstrukcija tehnologije izrade kasnosrednjovijekovne slike i njezinog okvira" (mentori: doc. Jurica Matijević i doc. Mladen Čulić). Angažirana je u nastavi kao stručni suradnik na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva. Godine 2010. dobila je zvanje asistenta. Kroz 2011. godinu radila je kao volonter u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Splitu. Krajem 2011. položila je stručni ispit za temeljno zvanje konzervator-restaurator. 
Zaduženja: Koordiniranje aktivnosti u dvorani za predavanja.

Krešimir Bosnić stekao je zvanje magistra konzervacije-restauracije 2010. godine na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Teorijski i praktični dio diplomskoga rada obradio je kroz temu "Restauratorsko-konzervatorski radovi na ulomcima podnih mozaika iz sv. Ivana Kornetskoga kraj Umaga". Mentor mu je bio prof. dr. sc. Branko Matulić. Kao stručni suradnik, na splitskom studiju konzervacije-restauracije izvodi nastavu iz nekoliko specijalističkih kolegija.
Zaduženja: Smjernice za izradu postera. Prikupljanje postera. Postavljanje i skidanje izložbe postera. 

Ivana Duvnjak (1991.) rođena je u Splitu. Osnovnu školu pohađala je u Solinu, a usporedo s tim i satove klasične gitare. Budući da ju je umjetnost pratila kroz cijelo djetinstvo, Ivana se odlučila za Školu likovnih umjetnosti u Splitu, smjer kiparski dizajner. Nakon mature (2010.) upisala je studij konzervacije-restauracije na splitskoj Umjetničkoj akademiji. Najviše je privlače specijalistička usmjerenja za kamen i metal. Vjeruje da posjeduje vještinu za plastično oblikovanje, a uz to je jako zanimaju arhitektura i arhitektonska plastika.
Zaduženja: Tražene sponzora. Hostesiranje (domjenak).

Lana Kekez rođena je 1984. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomu konzervatora-restauratora stekla je na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu (UMAS) 2009. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade, Top stipendije za top studente i stipendije Zaklade T. Horvatinčić. Godine 2009. vodila je organizaciju 6. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije. Nakon diplome (2009.) stekla je zvanje asistentice te, kao vanjski suradnik, počela raditi na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju UMAS-a. Izvodi nastavu iz kolegija Slikarska tehnologija za konzervatore-restauratore i Konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva 3 i 4. Od 2008. do 2012. s prekidima je radila Odsjeku za kamenu plastiku Hrvatskog restauratorskog zavoda – Restauratorskog odjela u Splitu kao dokumentaristica na projektu obnove pulskog amfiteatra. Tijekom 2011. stažirala je na Odsjeku za štafelajno slikarstvo i drvenu polikromiju splitskog HRZ-a. Stručni ispit položila je u studenom 2011. Djeluje kao samostalni restaurator, izvodeći zahvate na štafelajnim slikama i polikromiranim drvenim predmetima. 
Zaduženja:Traženje sponzora. Kontakt sa sponzorima. Koordiniranje aktivnosti u dvorani za predavanja. 

Stjepan Krešić rođen je 1989. godine. Završio je 1. jezičnu gimnaziju u Splitu, klasični smjer. Godine 2008. upisao je studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Stjepan je student četvrte godine, a specijalizira konzerviranje i restauriranje štafelajnih slika i polikromiranog drva. Trenutno radi na nekoliko umjetnina; više o tim zahvatima pročitajte na blogu Stažiranje među umjetninama.
Zaduženja: Prijava na natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. Tekstovi za web stranicu. Promoviranje projekta (blog Stažiranje među umjetninama). Službeni fotograf konferencije.

Nives Mijić rođena je 1991. godine. Završila je 4. gimnaziju "Marko Marulić" u Splitu, a nakon mature (2010.) upisala studij konzervacije- restauracije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Studentica je druge godine konzervacije-restauracije.
Zaduženja:Distribucija promidžbenih materijala. Doček gostiju. Hostesiranje. Prikupljanje i obrada anketnih listića. 

Petra Perlain rođena je u Splitu 1984. godine. Završila je 2. Jezičnu gimnaziju u Splitu (maturirala 2002.) i upisala Građevinsko-arhitektonski fakultet u Splitu. Nakon odslušanih pet semestara i godine dana radnog iskustva kao tester kliničkih softvera, upisala je studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Trenutno pohađa petu godinu studija na specijalizaciji konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva. Tema njezinog magistarskog stručnog rada je gafička dokumentacija dvaju oltara iz crkve Gospe od Špilice na Lopudu te ispitivanje učinkovitosti enzima kod uklanjanja preslika s jednog ukrasnog okvira iz 18. stoljeća (mentorica: Sagita Mirjam Sunara, doc.).
Zaduženja: Prikupljanje sažetaka pisanih radova. Promoviranje projekta. Doček gostiju. Hostesiranje (domjenak). 

Nikola Radošević (1986.) stekao je zvanje magistra konzervacije-restauracije 2010. godine obranivši rad na temu "Konzervatorsko-restauratorski zahvati na podnom mozaiku na prostoru Arhiđakonove ulice i Etnografskog muzeja u Splitu". Mentori su mu bili mr. sc. Tonči Borovas i dr. sc. Branko Matulić. Od listopada 2010. do ožujka 2011. godine volontirao je na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Od ožujka 2011. godine na istome odsjeku radi kao stručni suradnik. Povremeno surađuje s Hrvatskim restauratorskim zavodom (nadalje ovom kraticom: HRZ) na projektima konzerviranja i restauriranja zidnih slika i mozaika.
Zaduženja: Postavljanje i skidanje izložbe postera. 

Filipa Sršen rođena 1991. godine u Splitu. Završila je Graditeljsku, obrtničku i grafičku školu, stekavši zvanje dizajnera unutrašnje arhitekture. Nakon srednje škole, godinu je dana radila u igraonici za djecu i pripremala se za upis na studij konzervacije-restauracije. Fakultet je upisala 2011. godine. Najviše je zanimaju specijalistička usmjerenja konzervacija-restauracija arheološke baštine i konzervacija-restauracija metala.
Zaduženja: Zamolba za dodjelu novčane pomoći. Traženje sponzora. Distribucija promidžbenih materijala. Hostesiranje (domjenak).

Sagita Mirjam Sunara diplomu konzervatora-restauratora stekla je na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu 2005. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade, Top stipendije za topstudente i stipendije Zaklade T. Horvatinčić. Godine 2005. počela raditi kao viša asistentica na Umjetničkoj akademiji. Zvanje docentice stekla je 2011. godine. Od 2005. do 2010. godine radila je kao suradnica konzervatora-restauratora i dokumentaristica na Odsjeku za kamenu plastiku Hrvatskog restauratorskog zavoda – Restauratorskog odjela u Splitu. Autorica je triju izložbi o konzervatorsko-restauratorskim radovima na Peristilu Dioklecijanove palače. Projekt je predstavljala na brojim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Od 2006. godine jedan je od voditelja Međunarodne restauratorske radionice Lopud (International Conservation Workshop Lopud, ICWL). Stručni ispit položila je 2007. godine. Godinu dana kasnije upisala je poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Istražuje život i djelo restauratora Zvonimira Wyroubala, utemeljitelja restauratorske službe u Hrvatskoj. Kao stipendistica Junior Faculty Development programa, 2010. godine otputovala je u Sjedinjene Američke Države. Bila je gostujuća nastavnica na studiju konzervacije-restauracije Sveučilišta u Delawareu. Godine 2003. pokrenula e-časopis In situ, koji i danas uređuje. Član je uredništva sveučilišnih novina Universitas, dopredsjednica udruge Sveučilište u sjeni i članica nekoliko strukovnih udruženja (IIC, IIC – Hrvatska grupa, ICOMOS i INCCA). Predaje više kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju konzervacije-restauracije. Autorica je bloga Doktor za umjetnine. Uređuje "restauratorske" blogove CSI – Conservation Students' InvestigationUAR00M i Stažiranje među umjetninama te Facebook stranicu Odsjeka za konzervaciju-restauraciju i časopisa In situ.
Zaduženja: Kontakt s fakultetima-partnerima. Smjernice za izradu sažetaka. Uređivanje sažetaka. Smjernice za izradu pisanih radova. Smjernice za izradu postera. Smjernice za izradu Power Point prezentacija. Traženje sponzora. Kontakt sa sponzorima. Grafičko oblikovanje plakata. Dizajn web stranice. Prikupljanje, uređivanje i pisanje tekstova za web stranicu. Administriranje web stranice. Promoviranje projekta (radio, novine, društvene mreže). 

Ana Šapina rođena je 1992. godine u Travniku. Završila je opću gimnaziju u Novom Travniku. Godine 2010. upisala je studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Sada je studentica druge godine studija.
Zaduženja: Traženje sponzora. Distribucija promidžbenih materijala. Hostesiranje (domjenak). Prikupljanje i obrada anketnih listića.

Tina Tomšič (1991.) osnovnu je školu završila u Supetru (o. Brač). Usporedo s tim završila je Glazbenu školu Josipa Hatzea, smjer gitara. Nakon osnovne škole upisala je Turističko-ugostiteljsku školu. Oduvijek je bila povezana s umjetnosti i baštinom pa je upis na studij konzervacije-restauracije pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu (2010.) za nju bio logičan izbor. Trenutno je studentica druge godine, a opredijelila se za smjerove konzervacije-restauracije metala te konzervacije-restauracije štafelajnih slika i polikromiranog drva.
Zaduženja:Distribucija promidžbenih materijala. Doček gostiju. Hostesiranje. Prikupljanje i obrada anketnih listića.  

Helena Ugrina rođena je u 1989. godine. Nakon završene Graditeljske, obrtničke i grafičke škole u Splitu, 2008. godine stekla je zvanje aranžersko-scenografskog dizajnera. Godinu je dana radila kao grafička dizajnerica za jedan trogirski list. Godine 2009. upisala je studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Trenutno je studentica treće godine, a specijalizira konzerviranje i restauriranje kamena.
Zaduženja:  Idejno rješenje za plakat. Dizajn i grafičko oblikovanje pozivnice. Dizajn i grafičko oblikovanje brošure. 

Ivana Vukadin rođena je 1989. godine. Završivši Ekonomsko-birotehničku školu u Splitu 2007. godine stekla je zvanje ekonomista. Od 2007. do 2009. godine pohađala je studij povijesti umjetnosti i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Godine 2011. upisala je studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Autorica je izložbe "Kolegij u slikama: Metode istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji". Ivana se nada da će kroz obrazovanje i rad u konzervatorsko-restauratorskoj struci postati jedna od mnogih koji svojim znanjem i radom svakodnevno pomažu umjetnosti da preživi.
Zaduženja: Zamolba za dodjelu novčane pomoći. Smjernice za izradu pisanih radova. Prikupljanje i uređivanje pisanih radova. Distribucija promidžbenih materijala. Obrada anketnih listića. Hostesiranje (domjenak).

Jelena Zagora rođena je 1985. godine. Završila je Školu likovnih umjetnosti u Splitu, smjer Industrijski dizajn. Studirala je arhitekturu na splitskom Građevinsko-arhitektonskom fakultetu. Godine 2007. upisala je studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Studentica je pete godine, a predmet njezinog magistarskog stručnog rada je povijesnoumjetničko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski zahvat na oltarnoj pali iz Kostanja pored Splita  te povijesnoumjetničko istraživanje oltarne pale iz crkve Gospe od Špilice na Lopudu (mentor: Jurica Matijević, doc.). Jelena piše tekstove za blog Stažiranje među umjetninama. Najviše je pisala o konzervatorsko-restauratorskim zahvatu na slici Gospa Lurdska (nepoznati autor, 19. st.) iz Postinja Gornjeg pokraj Muća i istraživanju slike Portret časnika iz ostavštine Mirka Račkog.
Zaduženja: Uređivanje sažetaka. Prikupljanje i uređivanje pisanih radova. Smještaj sudionika. Tekstovi za web stranicu. Promoviranje projekta (Turistička zajednica Grada Splita, web portali). 

 

PROGRAM

13. travnja 2012.

08.30 Doček sudionika, kava i kolači

09.30 Otvaranje konferencije, pozdravni govori: prorektor Roko Andričević, dekan Branko Matulić, pročelnica Sagita Mirjam Sunara

Prva sesija: Umjetnost i arhitektura 
09.50 Anđela Razlog (UMAS, Split), Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku palače Bajamonti – Dešković u Splitu 
10.05 Perica Ivešić (ALUO, Ljubljana), Konzervatorsko-restauratorske smjernice i zahvat na kapeli u Pržanu 
10.20 Tea Trumbić (ALU, Zagreb), Grafiti (20.-21. st.) – različiti aspekti u konzervatorsko-restauratorskom postupku / diplomski rad 
10.35 Rasprava

10.45 Pauza

Druga sesija: Metodologija restauratorskog zahvata 
11.00 Tina Bertović i Marija Lučić (ALU, Zagreb), Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, Franjevački samostan u Virovitici 
11.15 Martina Tekavec (ALUO, Ljubljana), Problematika ponovnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na drvenoj gotičkoj skulpturi Marije iz Ribnice 
11.30 Maja Sučević Miklin (ALU, Zagreb), Kritički osvrt na metode restauriranja slika na drvenom nositelju kroz povijest 
11.45 Rasprava

11.55 Pauza

12.10 Prezentacija postera

12.30 Pauza za ručak

Treća sesija: Dijagnostička ispitivanja i tehničke analize 
14.15 Anka Batič (ALUO, Ljubljana), Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na slike Križnog puta Antona Cebeja u crkvi sv. Ivana Krstitelja te prijedlozi za poboljšanje stanja 
14.30 Mateo Miguel Kodrič Kesovia (OZUR, Dubrovnik), Konstrukcijska analiza tekstilnih materijala u dijagnostičkom istraživanju predmeta 
14.45 Ante Jureškin (UMAS, Split), Analiza konsolidacije kamena FT-IR spektrometrijom 
15.00 Rasprava

15.15 Pauza

15.30 Okrugli stol "Restauratori: Što nakon diplome?"

17.00 Sastanak nastavnika (planiranje 10. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije)

 

14. travnja 2012.

08.30 Kava i kolači

8.55 Uvodna napomena

Četvrta sesija: Suradnja u očuvanju kulturne baštine
9.00 Helena Ugrina (UMAS, Split), Arheološka istraživanja, konzervacija i restauracija keramičkih predmeta iz podmorja uvale Starog Grada na Hvaru 
9.15 Ana Šarić (ALU, Zagreb), ERASMUS program razmjene studenata / Radovi na slici Sv. Franjo Asiški na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu 
9.30 Ines Palčić (ALU, Zagreb), Suradnja Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina / ALU Zagreb i Dijecezanskog muzeja u Zagrebu 
9.45 Rasprava

9.55 Pauza

Peta sesija: Ugrožena baština 
10.10 Ana Ćorak (OZUR, Dubrovnik), Istraživanje i restauriranje ulomka oslikanog kožnog antependija s poluotoka Pelješca 
10.25 Elena Jurić (UMAS, Split), Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom oslikanom predoltarniku Mateja Otonija iz crkve sv. Kate na Osiču 
10.40 Rasprava

10.50 Prezentacija postera

11.15 Svečana dodjela nagrade "Zvonimir Wyroubal"

11.30 Zatvaranje konferencije

11.50 Obilazak radionica Odsjeka za konzervaciju-restauraciju UMAS-a uz stručno vodstvo nastavnika i studenata (ul. Fausta Vrančića 17)

13.00 Studenti: besplatan ručak na Umjetničkoj akademiji / nastavnici: ručak u restoranu (organizatori ne pokrivaju trošak)

 

POSJET RESTAURATORSKIM RADIONICAMA

U subotu 14. travnja 2012. godine između 11.50 i 13.00 sati bit će organiziran obilazak Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije uz stručno vodstvo nastavnika i studenata. Odsjek za konzervaciju-restauraciju ima pet restauratorskih radionica (štafelajne slike i polikromirano drvo, zidne slike i mozaici, kamen, metal te arheološka baština) i dva laboratorija (Laboratorij za konzervatorsko-restauratorska ispitivanja i Laboratorij za radiografska ispitivanja *u osnivanju*). Studenti će u radionicama prezentirati najzanimljivije projekte.

Evo što smo Vam pripremili:

Prezentacija specijalističkog usmjerenja za konzervaciju-restauraciju kamena 
Vedran Kundić: Replika srednjovjekovnog pluteja i primjena time-lapse i stop motion animacije u konzervatorsko-restauratorskoj dokumentaciji

kundic-m

Vedran Kundić, apsolvent na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju, posjetiteljima će pokazati svoj magistarski projekt: repliku desnog središnjeg polja kamenog pluteja iz crkve sv. Petra Velikog u Dubrovniku. Plutej je bio dio predromaničke oltarne pregrade iz spomenute crkve, a danas se nalazi u drugoj crkvi, Sv. Nikole na Prijekom. Datiran je u 10. stoljeće, kao i crkva kojoj je pripadao. Ukrašen je pleternim motivima biljne vitice s ljiljanima i virovitim ružama. Vedranov je zadatak izraditi repliku pluteja koristeći samo one alate kojima je raspolagao srednjovjekovni majstor (špica, dlijeta raznih veličina, oblo dlijeto, čekić) te izmjeriti vrijeme potrebno za taj posao. Za izradu replike odabrao je vapnenački kamen koji izgledom, sastavom i svojstvima nalikuje onome od kojega je izrađen plutej. 
S ciljem da precizno zabilježi svaku fazu rada, odnosno nastajanja pluteja, Vedran je osmislio novi način dokumentiranja: primjenu stop motion i time-lapse tehnike za izradu video dokumentacije. Da stvar bude zanimljivija, "aparatura" koju je koristio jeftina je i svakom dostupna, što znači da bi ova metoda dokumentiranja mogla naći širu primjenu. 
Vedran je s radom započeo u listopadu 2011. godine, a mentori su mu Ivo Donelli, izvanredni profesor, i Miona Miliša Jakšić, znanstvena novakinja-asistentica.

Prezentacija specijalističkog usmjerenja za konzervaciju-restauraciju zidnih slika i mozaika 
"Rubikova kocka mozaičara", projekt predstavljen na riječkom Biennalu Mozaika

kocka-m

Studenti koji specijaliziraju konzervaciju-restauraciju zidnih slika i mozaika predstavit će se s jednim pomalo neobičnim projektom, tzv. Rubikovom kockom mozaičara. Riječ je o staklenoj kocki dimenzija 56 x 56 x 56 cm čije su četiri stranice obložene mozaicima. Svaka mozaična ploha predstavlja drugačiji likovni uzorak. Neki su uzorci odabrani iz bogate zalihe primjera baštinjenih još iz rimskih radionica, dok su druge osmislili sami studenti. Mozaične plohe izrađene su od raznobojnih kamenih kockica i vapnene žbuke. Neke od njih simuliraju oštećenja s kakvima se restauratori susreću na terenu. Cilj ovoga projekta bio je prikazati tehnologiju izrade klasičnog mozaika. To je za mlade restauratore važno, jer se iste tehnike i materijali koriste pri izvođenju opsežnijih rekonstruktivnih zahvata. 
Rubikova kocka mozaičara bila je predstavljena na Biennalu Mozaika Rijeka 2011. godini, izložbi na kojoj je 60 umjetnika i udruga iz cijele Hrvatske pokazalo svoja dostignuća i umješnost u izradi i prezentaciji tehnike mozaika. Rad je bio izložen u prostorijama Konzervatorskog odjela u Rijeci. 
U pripremi i izradi projekta sudjelovali su studenti Martina Kolar, Antonio Miloš, Petar Gudelj i Danijel Vodušek, uz stručnu pomoć dr. Branka Matulića, izvanrednog profesora, Tonča Borovca, docenta, te Krešimira Bosnića i Nikole Radoševića, stručnih suradnika.

Prezentacija specijalističkog usmjerenja za konzervaciju-restauraciju štafelajnih slika i polikromiranog drva 
Konzervatorsko-restauratorski zahvat na reljefu Bogorodice Bezgrešnog začeća

schmidt-m

U radionici za konzerviranje i restauriranje polikromiranog drva dočekat će vas Sara Schmidt, studentica treće godine. Sara će predstaviti zahvat koji izvodi na drvenom reljefu Bogorodice Bezgrešnog začeća iz župne crkve u Kaštel Novom. Umjetnina potječe iz 18. stoljeća i vjerojatno je rad domaće radionice. Njezin sadašnji izgled nije izvoran: kako bi se prikrila brojna oštećenja, reljef je nekoliko puta bio preslikan. Sarin je zadatak bio da utvrdi koliko je puta reljef bio preslikan te je li se izgled umjetnine vremenom značajno izmijenio. Nakon istraživanja, Sara je započela s uklanjanjem dijela preslika. Otapala koja se u restauraciji za to obično koriste nisu se pokazala učinkovitima pa Sara boju uklanja skalpelom. Čišćenje vrši uz pomoć mikroskopa, jer tako može bolje razlučiti gdje završava jedan i započinje drugi sloj boje. Sarini mentori su Lara Aranza, izvanredna profesorica, i Vesela Bizaca, asistentica.

Konzervatorsko-restauratorski zahvat i završna prezentacija slike Krštenje Kristovo i Gospa od Karmela iz Kostanja

zagora-m

Predmet magistarskog stručnog rada apsolventice Jelene Zagore je povijesnoumjetničko istraživanje i konzervatorsko-restauratorski zahvat na oltarnoj pali iz župe Kostanje pored Splita. Slika datira iz 17. stoljeća i rad je nepoznatog majstora. Rađena je u tehnici ulja na platnu, a prikazuje Krštenje Kristovo i Gospu od Karmela. Slika je pronađena na tavanu župne kuće, presavijena kao da je riječ o staroj krpi i teško oštećena. Slikani sloj bio je razmrvljen i jako se osipao, najviše na mjestima presavijanja. Platno je trebalo ojačati, a sliku napeti na podokvir pa je nakon pripremnih zahvata slika podstavljena novim platnom. Za to je korištena firentinska pasta koja je sve fragmente slikanog sloja ponovno povezala s nositeljem. Trenutno je u tijeku čišćenje površinske nečistoće. 
Budući da je slika izvorno bila znatno veća, a uz nju nije zatečen podokvir, strategiju konzervatorsko- restauratorskog zahvata odredilo je pitanje završne prezentacije. Jelena je izradila nekoliko računalnih simulacija izgleda slike nakon podstavljanja i toniranja viška praznog platna koji je, zbog nepravilnih rubova slike, potreban za napinjanje slike na podokvir. Kako se izvorne dimenzije slike ne mogu utvrditi, višak platna sveden je na minimum. Slika će biti izložena u crkvi, zajedno sa slikom Filippa Naldija iz 18. stoljeća koja je također pronađena na tavanu župne kuće, a nastala je prema istom ikonografskom predlošku. Pored dviju slika nalazit će se pano na kojemu će biti objašnjena njihova povijest i rekonstrukcija.
Jelenin je mentor docent Jurica Matijević.

Prezentacija specijalističkog usmjerenja za konzervaciju-restauraciju metala
Konzervatorsko-restauratorski zahvati na zbirci oružja povijesne postrojbe "Kliški uskoci"

metal-m

Studenti druge godine koji prate nastavu iz specijalističkog usmjerenja za konzervaciju-restauraciju metala posjetiteljima će pokazati zbirku starog oružja Povijesne postrojbe "Kliški uskoci" te objasniti koje su radove izveli na predmetima iz zbirke. Zbirka obuhvaća četiri kubure, pušku kremenjaču, mač schiavonu i pet jatagana. Oružje potječe iz razdoblja od 16. do 18. stoljeća. 
Na svakom komadu oružja vidljivi su tragovi korištenja, oštećenja te stari popravci. Oružje je dijelom izgubilo funkcionalnost i tehničku ispravnost, ali i svoj izvorni povijesni karakter. Pri izvođenju konzervatorsko-restauratorskih zahvata, pažnja je usmjerena na čuvanje izvornih površina i čišćenje. Najveći izazov predstavlja uklanjanje starih, loše izvedenih popravaka: treba odrediti što će se ukloniti, a što zadržati. Usporedo s tim vrši se čišćenje, tj. odstranjivanje korozije i prljavštine. Budući da ne postoje pouzdane informacije o dijelovima i ukrasima na oružju, rekonstruktivni zahvati predstavljaju još jedan problem. 
Zahvate izvode studenti druge godine Ivana Duvnjak, Daniel Grgić, Nađa Šperac, Tina Tomšič i Emilija Vranković, pod mentorstvom više predavačice Valentine Ljubić.

MJESTO ODRŽAVANJA KONFERENCIJE

svst-m

9. međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije održava se u sjevernom tornju Sveučilišne knjižnice u Splitu u ulici Ruđera Boškovića 31. Knjižnica se nalazi na sveučilišnom kampusu ''Visoka'', pored Ekonomskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Kartu pogledajte ovdje. Ovim se putem zahvaljujemo ravnatelju Sveučilišne knjižnice, mr. sc. Petru Kroli, i koordinatoru za kulturna događanja Knjižnice, gospodinu Danijelu Gudelju, što su nam osigurali prostor za održavanje konferencije.

 

SMJEŠTAJ, PRIJEVOZ, PREHRANA, SLOBODNO VRIJEME

Smještaj

Popis hostela koji su odobrili popust na smještaj sudionika 9. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije:

Hostel Split Backpackers 
Kralja Zvonimira 17, Split
Cijena noćenja: 80 kn po osobi
Napomena: Prilikom rezervacije treba uplatiti 10 % od ukupnog iznosa. Uplatu treba izvršiti najmanje dva tjedna prije dolaska. 

CroParadise Hostel 
Glagoljaška 2, Split  
Cijene noćenja: dormovi (peterokrevetne i šesterokrevetne sobe) 70 kn po osobi, privatne sobe 90 kn po osobi
Napomena: Plaćanje se može izvršiti virmanom ili gotovinski. Prilikom rezervacije smještaja treba uplatiti 30 % od ukupnog iznosa. 

Hotel Dujam **
Velebitska 27, Split  
Cijena noćenja: 100,50 kn po osobi 
Noćenje + doručak: 134,50 kn po osobi

Prilikom rezervacije pozovite se na Jelenu Zagoru, članicu Organizacijskog odbora 9. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije.

 

Prijevoz

karta-m

Karta grada s označenim autobusnim linijama br. 6, 11 i 18, u obliku pogodnom za ispis, dostupna je ovdje. "Atom" označava položaj Sveučilišne knjižnice. Žuta linija označava najkraću rutu od autobusnog i željezničkog kolodvora u gradskoj luci do kampusa.

Gradski autobusni prijevoz jedan je od najbržih načina prijevoza u Splitu. Centar grada sa Sveučilišnim kampusom, dakle i sa Sveučilišnom knjižnicom, povezuju linije br. 6, 11 i 18. Njihovo okretište u centru grada je na Trgu Gaje Bulata (ispred trgovačkog centra PRIMA); autobusi odatle voze prema gradskoj periferiji. Linije br. 18 i 11 prolaze južno od kampusa i zaustavljaju se na autobusnoj stanici na križanju Ulice Matice Hrvatske i Ulice Ruđera Boškovića (ispod nadvožnjaka), što je dvjestotinjak metara od Knjižnice. Linija br. 6 prolazi sjeverno od kampusa, Ulicom grada Vukovara. Autobusna stanica nalazi se na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice Brune Bušića, a od Sveučilišne knjižnice udaljena je 2-3 minute hoda. Dodatne informacije potražite na internetskim stranicama poduzeća Promet

 

Prehrana

Studentske menze

U zgradi Sveučilišne knjižnice nalazi se snack bar. U blizini knjižnice nalazi se nekoliko menzi:

Restoran Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 
Ruđera Boškovića bb

Restoran Građevinsko-arhitektonskog fakulteta
Matice hrvatske 15

Restoran Ekonomskog fakulteta
Matice hrvatske 31

Popis svih studentskih menzi u Splitu dostupan je na web stranici Studentskog centra Split. Studenti u menzama mogu kupiti hranu i piće po povlaštenoj cijeni uz predočenje studentske iskaznice (iksice).

Restorani

U blizini Sveučilišnog kampusa nalazi se nekoliko restorana:

Pivnica-zalogajnica Calypso
Ruđera Boškovića 27

Restoran Mirabella
Ruđera Boškovića 9

Restoran Opatija
Fausta Vrančića 1  

 

Slobodno vrijeme

Predlažemo da slobodno vrijeme iskoristite za upoznavanje Splita. Ako tražite više od šetnje centrom grada uz obilazak kulturnih znamenitosti i muzeja, evo kratkog pregleda događanja  od 12. do 15. travnja. 

U Marmontovoj ulici, gradskoj žili kucavici, možete pogledati nekoliko izložbi. U prostoru Hrvatsko-francuske udruge, primjerice, čeka vas izložba akrila na platnu. Do 14. travnja u Salonu Galić možete razgledati izložbu instalacija, grafičkih otisaka i animacija Slobodana Tomića, naslovljenu "Ritam zločina". Tik do Salona Galić nalazi se Foto klub Split, u kojemu se 12. travnja, povodom stote obljetnice Radničkog nogometnog kluba Split, otvara izložba fotografija "100 godina u 100 fotografija". Izložbe vas čekaju i izvan stare gradske jezgre; u Gradskoj knjižnici Marka Marulića (Ulica slobode 2) postavljena je izložba "Slike od slame". Eto prilike da upoznate dio bogatog fundusa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva 'Matija Gubec' iz Tavankuta! U Domu Hrvatske vojske (Poljudsko šetalište 1) 14. i 15. travnja održat će se 6. međunarodni sajam dragog i poludragog kamenja.

Ni ljubitelji kazališta neće biti zakinuti. U četvrtak 12. travnja u Hrvatskom narodnom kazalištu (Trg Gaje Bulata 1) premijerno će se odigrati antologijska američka drama "Tko se boji Virginije Woolf?". Istu predstavu možete pogledati i naredna dva dana. U Gradskom kazalištu mladih (Trg Republike 1) 12. travnja bit će prikazana predstava Ivana Lea Leme "Krčma, Alkar i Duga", omnibus od nekoliko dramatiziranih pripovijetki na temu ljubavi. Postmodernistička dramska igra "Duboko more ili kako smo sve pobroćkali" u istom će se kazalištu uprizoriti 13. travnja.

slobodno01-m

Kinoteka Zlatna vrata (Dioklecijanova 7) pravi je izbor za one koji vole alternativne filmove. Tamo će se od 12. do 14. travnja prikazivati "Kino moje malo", "Marimba iz pakla" i "Ćelija 211". Program Kinoteke i ostalih splitskih kina pronaći ćete ovdje.

Želite na koncert? U četvrtak, 12. travnja, u klubu Quasimodo (Gundulićeva 26) sviraju Fighting Fiction i Egos At The Door. Ako petak želite provesti uz blues glazbu, posjetite The Legends Bar (Bačvice bb) u kojemu će biti projekcija dokumentarca "Blues zapisi iz Memphisa". Za dobro raspoloženje pobrinut će se Sunnysiders. U novootvorenom klubu Minus 3, koji se nalazi u atomskom skloništu ispod robne kuće Prima 3, možete poslušati koncert riječkog alter-art benda Quasarr. Dodatne informacije potražite u kalendaru splitskog.portala.