Izrada replike kamenog pluteja iz crkve sv. Petra Velikog u Dubrovniku

Autor: Vedran Kundić
Mentori: Ivo Donelli, izvanredni profesor; Miona Miliša, predavačica

Magistar konzervacije-restauracije
Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija kamena
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
*Projekt je realiziran na V. godini studija (ak. god. 2011./2012.)*

KUNDIC VedranSažetak
Sam plutej je izvorno bio sastavni dio predoltarne ograde crkve sv. Petra Velikog u Dubrovniku. U nepoznatom trenutku njegove povijesti on napušta izvorni ambijent te je sekundarno upotrebljen kao menza oltara Gospe od zdravlja crkve sv. Nikole na Prijekom u istome gradu. Razlog za izradu replike pluteja, sljedeći tradicionalnu tehniku i alate za obradu kamena, javio se zbog potrebe mogućnosti izračuna, barem približnog, vremena koje je bilo potrebno za izradu toga i sličnih u kamenu klesanih artefakata. Prikupljeni statistički podaci klesarskog postupka poslužiti će za izračune vremena potrebnog za izradu dekoracije drugih komada kamenog namještaja ili dekorativnih arhitektonskih elemenata koji odgovaraju razdoblju i stilu predromanike te su izrađeni tradicionalnom klesarskom tehnikom. Proces izrade replike dokumentiran je primjenom time-lapse tehnike i stop animacije, te se ovim primjerom željelo ukazati na mogućnosti dvije navedene tehnike u video dokumentaciji konzervatorsko-restauratorskog zahvata uopće.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete ime autora, naslov rada i izvor.

 

Kratka biografija autora
Vedran Kundić (Split 1984.) završio je srednju Klesarsku školu u Pučišćima na otoku Braču, smjer Kamenoklesarski tehničar. Godine 2007.  upisuje studij Konzervacije-restauracije pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Diplomirao je 2012. godine na specijalističkom usmjerenju Konzervacija-restauracija kamena, pod mentorstvom Ive Donellija, izvanrednog profesora, i Mione Miliše, predavačice. Godine 2013. godine izlaže na samostalnoj izložbi u organizaciji splitskog HULU-a  u podrumima Dioklecijanove palače.