Istraživanje i restauriranje ulomka oslikanog kožnog antependija s poluotoka Pelješca

Autorica: Ana Ćorak 
Mentori: Dr. sc. Antun Karaman, redoviti profesor; Sanja Serhatlić, stručna suradnica

Diplomski studij konzervacije i restauracije, smjer konzervacija-restauracija papira
V. godina
Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku

Sažetak 
Ana CorakU uvodnom dijelu rada autorica daje sažeti pregled tekstova koji objašnjavaju kožu kao sastavni organ živih bića. Objašnjava procese kojima koža postaje upotrebna sirovina u kožarstvu, te primjena dekorativne kože u Hrvatskoj i svijetu. U nastavku se opisuje konzervatorsko-restauratorski zahvat na fragmentu kožnog antependija sv. Jakova iz Mokala s poluotoka Pelješca. Predmet datira iz 18. stoljeća, a djelo je nepoznatog autora. Uz opis zahvata, autorica donosi povijesnoumjetničku bilješku i kratku ikonografsku analizu. U suradnji s Prirodoslovnim laboratorijem Hrvatskog restauratorskog zavoda i restauratorskom radionicom za tekstil Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, na predmetu su obavljena fizikalno-kemijska ispitivanja. Ispitivanja su bila nužna da bi se identificirali gradbeni materijali, te kako bi se donijela odluka o metodama rada koje će se primijeniti na umjetnini. Dodatna ispitivanja obavljena su u radionici za papir Hrvatskog restauratorskog zavoda – Restauratorskog odjela u Dubrovniku.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratka biografija autorice

Ana Ćorak rođena je 1985. godine u Dubrovniku, gdje je pohađala Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Po završetku srednje škole, volontirala je u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Trogodišnji studij na Odjelu za umjetnost i restauraciju pri Sveučilištu u Dubrovniku završila je 2009. godine, specijaliziravši konzerviranje i restauriranje papira. Tijekom studiranja, praksu je obavljala u Dubrovniku te u Institutu za umjetnost i restauraciju Palazzo Spinelli u Firenci. Godine 2009. upisala je diplomski studij konzervacije i restauracije. U međuvremenu je, pod mentorstvom Sanje Serhatlić, stekla trogodišnje radno iskustvo u Hrvatskom restauratorskom zavodu – Restauratorskom odjelu Dubrovnik, na Odjelu za papir.

 

RESEARCH AND RESTORATION OF A FRAGMENT OF THE LEATHER ANTEPENDIUM FROM PELJEŠAC

Summary 
In the editorial of her work, the author gives a concise overview of the texts in which the skin has been classified as an integral organ of the living beings. The author explains processes through which the skin becomes the useful raw material in the leather industry as well as the application of decorative skin in Croatia and worldwide. Later on, the conservation and restoration work on the fragment of the leather antependium (an altar frontal) from St Jacob in Mokalo in Pelješac Peninsula has been explained. The object dates from the 18th century and is the work of an unknown author. Together with the work description, the author also makes the art historical note and iconographic analysis. In cooperation with the Natural Science Laboratory of the Croatian Conservation Institute and the restoration studio for textiles of the Department of Art and the Restoration of the University of Dubrovnik, both physical and chemical testing has been performed on this object. Testing was necessary in order to determine building materials as well as to make decision about working methods that are to be applied on this piece of art. Additional testing has been performed in the paper workshop of the Croatian Conservation Institute – Conservation Department in Dubrovnik.