Analiza konsolidacije kamena FT-IR spektrometrijom

Autor: Ante Jureškin
Mentori: Dr. sc. Ivica Ljubenkov, docent; Siniša Bizjak predavač

Magistar konzervacije-restauracije
Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija kamena
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Ante JureskinSažetak
Da bi se produžio vijek trajanja kamena/umjetnine, potrebno je naći najbolji način njegove zaštite. Taj proces često uključuje konsolidaciju kamena. Za procjenu učinkovitosti takvih tretmana potreban je nadzor nad migracijom i distribucijom materijala kojim konsolidiramo umjetninu. Istraživanja konsolidacije kamena u ovom radu se odnose na konsolidaciju uzoraka kamena poliakrilnom smolom vakuum metodom. Konsolidacija vakumiranjem je provedena na dva načina: u eksikatoru i plastičnoj foliji. Cilj je bio ispitati dubinu prodiranja konsolidanta u strukturu kamena. Za analizu se uzorkovalo na dubinama 5, 9 i 14 mm unutar kamena. Konsolidant se ekstrahirao iz kamena tri dana pri sobnoj temperaturi. S ekstrahiranim konsolidantom se miješao kalijev bromid (KBr) te pripremala pastila koja se koristila za snimanje IR spektra. Na temelju analize IR spektara utvrđeno je da se dubina prodiranja konsolidanta u kamen može učinkovito pratiti FT-IR spektroskopijskom tehnikom. Rezultati ispitivanja su pokazali da uranjanje uzorka i vakumiranjem u eksikatoru u vremenu od dva sata, daje istu dubinu prodiranja konsolidanta kao i vakumiranje u plastičnoj foliji u istom vremenu. Ovim ispitivanjima uspostavljena je učinkovita metoda za ekstrakciju konsolidanta iz prethodno konsolidiranih uzoraka kamena karbonatnog sastava tipa Veselje unito.

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratka biografija autora
Ante Jureškin rođen je 1986. godine u Splitu, gdje je završio srednju školu Likovnih umjetnosti. Godine 2006. upisuje Umjetničku akademiju u Splitu, smjer Konzervacija-restauracija. Opredjeljuje se za specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija kamena. Praktična iskustva stjecao je na UMAS-u i kroz suradnju s Hrvatskim restauratorskim zavodom, na Odjelu za kamenu plastiku.

 

FT-IR SPECTROMETRY ANALYSIS OF STONE CONSOLIDATION

Summary
To extend the life of stone/art, we must find the best method for its protection. This process often involves the consolidation of stone. To assess the effectiveness of these treatments, monitoring of the migration and distribution of materials which are used as a consolidant is required. The consolidation of stone research in this paper refer to the consolidation of stone samples with poliacrylic resin using vacuum method. Consolidation of the evacuation is carried out in two ways: in the desiccator and plastic foil. The sample for analysis was taken within 5, 9, and 14 mm of depth in the stone. The consolidant was extracted from stone 3 days at room temperature. The mix of the extracted consolidant and potassium bromide (KBr) was used to create pellets which were used to record IR spectra. Based on the analysis of IR spectra, it has been showed that the penetration depth of the consolidant into the stone can be effectively monitored by the FT-IR spectroscopic technique. Results showed that the sample immersion and vacuum in a desiccator during the time of two hours, gives the same depth of consolidant penetration as the in the plastic foil vacuum during same time period. These studies established a useful method for the consolidation extraction from previously consolidated patterns of composition of the Veselje unito carbonate rock.